Jeg bli­ver kaldt en ’ut­ro­va­er­dig orne’

BT - - NYHEDER -

ut­ro­va­er­dig orne’. ’Ty­sker­svin’. Ef­ter en lang ra­ek­ke kon­kre­te ek­semp­ler på den hår­de to­ne, tak­ker han for de­bat­ten på Fa­ce­book og ven­der sig så igen mod det op­rin­de­li­ge ka­me­ra og fort­sa­et­ter op­ta­gel­sen af den op­rin­de­li­ge nytårs­ta­le.

Di­gi­tal chef ved kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kie­se Benja­min Rud El­berth er im­po­ne­ret: »Det her er frem­ra­gen­de. Må­ske er han in­spi­re­ret af Oba­ma, der Her er en­de­lig en stats­mi­ni­ster, der går ind og ta­ger et syns­punkt og straks gør no­get ved det. Han spra­en­ger al­le ram­mer for di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion, det er ge­ni­alt gjor­de det sam­me et år. Men her er en­de­lig en stats­mi­ni­ster, der går ind og ta­ger et syns­punkt og straks gør no­get ved det. Han spra­en­ger al­le ram­mer for di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion, det er ge­ni­alt,« si­ger El­berth. Ufat­te­ligt over­skud For et par uger si­den kå­re­de han selv Løk­ke som den sta­er­ke­ste po­li­ti­ker på so­ci­a­le me­di­er. Men den­ne gang når stats­mi­ni­ste­ren nye høj­der, me­ner han.

»For det før­ste vi­ser han os, at hvis vi er Fa­ce­book-ven­ner med ham, så får vi no­get ek­stra. Sam­ti­dig kra­e­ver det et ufat­te­ligt over­skud at la­e­se den slags kom­men­ta­rer op om sig selv. For det an­det så er han med til at sa­et­te nye stan­dar­der for den po­li­ti­ske dis­kus­sion på so­ci­a­le me­di­er. Min an­be­fa­ling vil va­e­re, at han nu går vi­de­re og sa­et­ter sig i spid­sen for at få for­mu­le­ret dog­me­reg­ler for den po­li­ti­ske de­bat. F.eks at man går ef­ter bol­den og ik­ke ef­ter man­den. Vi tra­en­ger til den de­bat,« si­ger El­bert, der tid­li­ge­re har va­e­ret di­gi­tal chef for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de i af­tes in­gen kom­men­ta­rer vil vi­deo­en.

»Det må han selv om,« si­ger He­i­ne Bo­de.

»Vi får vel, som vi har fortjent.«

»For­di jeg ik­ke kan li­de ham. Og jeg kan ik­ke li­de hans po­li­tik.«

»Det gør jeg mig ik­ke så man­ge tan­ker om. Jeg skri­ver i den til­stand, jeg er i - det er det, der spej­ler sig. Jeg har sik­kert la­est et el­ler an­det, som har pis­set mig af.«

»Det gør det nok ik­ke. Men jeg har sik­kert syn­tes, at han tra­eng­te til det.«

»Jeg må ha­ve ramt plet. Det er den ene­ste for­kla­ring. Jeg er li­geg­lad,« si­ger He­i­ne Bo­de, der op­ly­ser, at han er ‘par­ti­løs’, og at han og­så ret­ter angreb mod an­dre end stats­mi­ni­ste­ren på Fa­ce­book. Un­der sam­ta­len med BT spør­ger den 80-åri­ge mand, om det er ‘agur­ke­tid’.

»Den hat­tenål. Skul­le han ik­ke bru­ge ti­den på no­get me­re for­nuf­tigt?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.