Jo­a­chim B. Ol­sen op

BT - - NYHEDER -

SELV­TA­EGT

»In­gen har no­gen­sin­de ta­get ska­de af et par på lå­get, hvis de har fortjent det,« som én skri­ver.

I en af­stem­ning på bt.dk me­ner he­le 56 pct. da og­så, at det er helt i or­den at gi­ve et par på kas­sen til ha­er­va­er­ks­ma­end.

Og det tal stem­mer godt overens med en me­nings­må­ling, som TV 2 of­fent­lig­gjor­de i au­gust sid­ste år, hvor 55 pct. sva­re­de, at de in­gen skrup­ler vil­le ha­ve over at bru­ge vold i ret­fa­er­dig­he­dens navn, hvis de­res hjem blev kra­en­ket.

Og net­op ved dét sat­te Jo­a­chim B. Ol­sen gra­en­sen.

»Det gør mig vred, at folk går ind i min ha­ve med ulov­ligt fyr­va­er­ke­ri. De put­ter det i min po­st­kas­se, spra­en­ger den i styk­ker, så der fly­ver me­talstyk­ker 15-20 me­ter gen­nem luf­ten og ram­mer min bil. Det er vildt kra­en­ken­de for mig, som det er for al­le an­dre, der prø­ver det her. Og så er det i øv­rigt og­så far­ligt. Jeg har børn på fem og ni år, som selv­føl­ge­lig på al­le ti­der skal fa­er­des trygt på vo­res grund,« for­kla­re­de han til BT. Sa­gen i egen hånd At så man­ge bak­ker op om Jo­a­chim B. Ol­sen, er Tri­ne Baum­bach, lek­tor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, egent­lig ik­ke over­ra­sket over. For - som hun si­ger - hvis man del­ta­ger i en un­der­sø­gel­se, er det en nem må­de at vi­se, at man fø­ler sig in­dig­ne­ret.

»Men jeg tror hel­dig­vis, at det er de fa­er­re­ste, der vil­le re­a­ge­re på den må­de, hvis de stod i si­tu­a­tio­nen. Jeg tror, at de fle­ste vil­le kun­ne hol­de ho­ve­d­et koldt,« si­ger Tri­ne Baum­bach og fort­sa­et­ter:

»Vi le­ver jo i et rets­sam­fund, hvor det er an­kla­ge­myn­dig­he­der­ne og po­li­ti­et, som står for hånd­ha­e­vel­sen af loven. Und­ta­gel­sen er, at man må udø­ve ’nød­va­er­ge’, hvis man bli­ver an­gre­bet fy­sisk, og at man må til­ba­ge­hol­de folk med hen­blik på over­gi­vel­se til po­li­ti­et,« si­ger Tri­ne Baum­bach, der ik­ke vil ude­luk­ke, at de po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser over­for Jo­a­chim B. Ol­sen kan skyl­des dan­sker­nes op­le­vel­se af, at net­op po­li­ti­et ik­ke hånd­ha­e­ver loven over­for den ty­pe kri­mi­na­li­tet.

»Hvis det er folks op­fat­tel­se, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.