For­drer til selv­ta­egt

BT - - NYHEDER -

man ik­ke skal reg­ne med hja­elp fra po­li­ti­et, så gi­ver det en stør­re trang til at ta­ge sa­gen i egen hånd. Så op­bak­nin­gen bør sam­ti­dig va­e­re en hen­ven­del­se til po­li­ti­ker­ne om, at de skal hu­ske og­så at pri­o­ri­te­re i for­hold til de for­bry­del­ser, som pri­va­te bli­ver ud­sat for,« si­ger Tri­ne Baum­bach.

Om Jo­a­chim B. Ol­sen og Li­be­ral Al­li­an­ce ta­ger den til sig, vil vi­se sig.

Men med sin op­for­dring til selv­ta­egt har kug­le­stø­de­ren i hvert fald ik­ke loven med sig.

»At gi­ve ha­er­va­er­ks­ma­en­de­ne et par på kas­sen må man ik­ke. Man må fo­re­ta­ge en ’pri­vat an­hol­del­se’ og bru­ge ’den al­ler­højst nød­ven­di­ge magt­an­ven­del­se’ til at hol­de dem til­ba­ge. Men man må ik­ke af­straf­fe dem. Gør man det, er det vold. Der er ik­ke no­get at raf­le om. Det er straf­bart, og jeg vil an­be­fa­le en­hver at la­de va­e­re med at gri­be til den form for selv­ta­egt,« si­ger Tri­ne Baum­bach. At be­gå selv­ta­egt op­fat­tes og straf­fes som vold ef­ter § 244 og kan gi­ve bø­de el­ler fa­engsel ind­til 3 år. Så hvad må man egent­lig gø­re, og hvad må man ik­ke? Hvis man kom­mer hjem og ta­ger no­gen i at be­gå ha­er­va­erk mod ens ejen­dom, må man ger­ne brin­ge det til op­hør, men man må kun yde den al­ler­hø­jest nød­ven­di­ge magt­an­ven­del­se. Hvis man gri­ber folk på fersk ger­ning, må man ger­ne fo­re­ta­ge ci­vil an­hol­del­se og til­ba­ge­hol­de dem med hen­blik på over­gi­vel­se til po­li­ti­et. Og man må - li­ge­som po­li­ti­et - bru­ge den magt­an­ven­del­se, som er nød­ven­dig og for­svar­lig. Hvis man fin­der sin stjå­l­ne cy­kel, må man ta­ge den med hjem, hvis den er ulåst. Er der der­i­mod sat ny lås på, må man ik­ke ta­ge den, da det så er ty­ve­ri. Man må ik­ke stik­ke no­gen én på kas­sen som ha­evn el­ler rets­hånd­ha­e­vel­se. Rets­hånd­ha­e­vel­se hø­rer un­der myn­dig­he­der­ne. Vi har ik­ke kor­por­li­ge straf­fe i Dan­mark.

Pe­ter Ol­sen, 47 år Hvis man an­gri­bes og ens liv er i fa­re, må man ger­ne sky­de el­ler slå en tyv. Man må ik­ke no­gen af de­le­ne, hvis det ude­luk­ken­de er for at få ham ud af hu­set el­ler at red­de en gen­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.