De fem der be­stem­mer

BT - - NYHEDER -

MAGTELITEN det mo­der­ne fol­ke­sty­re’ skal stort set al­le be­slut­nin­ger god­ken­des af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Det er en kil­de til stor fru­stra­tion hos mi­ni­stre og em­beds­ma­end uden­for de­par­te­ments­che­fer­nes in­der­kreds.

’For mi­ni­ste­ri­er­ne be­ty­der den ta­et­te ko­or­di­ne­ring af re­ge­rings­ar­bej­det, at be­slut­nin­ger, som tid­li­ge­re kun­ne tra­ef­fes af et en­kelt mi­ni­ste­ri­um selv, nu skal igen­nem en pro­ces, hvor der skal op­nås enig­hed med Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et...’, hed­der det i rap­por­ten.

Øko­no­mi­ud­val­get mø­des hver onsdag mor­gen kl. 9. Det­te ud­valg er re­ge­rin­gens egent­li­ge ma­skin­rum, hvor den dag­lig­dags po­li­tik fo­re­går.

»Det er her, fi­nans­mi­ni­ste­ren sid­der og si­ger nej til alt,« som en tid­li­ge­re mi­ni­ster be­ma­er­ker med et smil på la­e­ben.

Se­ne­re sam­me dag kl. 15.30 mø­des ko­or­di­na­tions­ud­val­get.

Før det­te mø­de har Chri­sti­an Ket­tel Thom­sen, Ul­rik Vestergaard og Mar­tin Pra­es­te­gaard sat sig sam­men for at ryd­de al­le sten af vej­en og kom­me med løs­nings­for­slag. K-ud­val­get, som det kal­des i dag­lig ta­le, skal nem­lig for­trins­vis ta­ge sig af møgsager, når to mi­ni­stre er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den. Ved si­den af funk­tio­nen som re­ge­rin­gens gård­vagt ta­ger man sig af de me­re va­er­dipo­li­ti­ske lov­for­slag og ud­spil.

Isa­er SF måt­te se man­ge af si­ne ud­spil bli­ve sor­te­ret bort på mystisk vis i en tid­lig fa­se, den­gang par­ti­et sad i re­ge­ring. For mi­ni­ste­ri­er­ne be­ty­der den ta­et­te ko­or­di­ne­ring af re­ge­rings­ar­bej­det, at be­slut­nin­ger, som tid­li­ge­re kun­ne tra­ef­fes af et en­kelt mi­ni­ste­ri­um selv, nu skal igen­nem en pro­ces, hvor der skal op­nås enig­hed med Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et

Tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Ida Auken, som i dag er ra­di­kal, blev brem­set i sit øn­ske om at åb­ne em­beds­ap­pa­ra­tet me­re op for gra­es­rod­s­syns­punk­ter.

Astrid Krag, der var sund­heds­mi­ni­ster, mød­te kon­tant modstand fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, da hun vil­le nedsa­et­te et sund­heds­pa­nel. Mi­ni­ste­ri­et sag­de kort og godt nej.

Og den re­k­la­me­af­gift, som SF fik med på fi­nans­lo­ven helt til­ba­ge i 2012, led en stil­le død, la­en­ge før den nå­e­de at tra­e­de i kraft.

I marts i år lag­de da­va­e­ren­de skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht (S) den of­fi­ci­elt i gra­ven.

Fle­re mi­ni­stre, som BT har talt med, gi­ver ud­tryk for, at det of­te kan va­e­re sva­ert at spo­re, hvem der helt pra­e­cist har truf­fet af­gø­ren­de be­slut­nin­ger. Og hvor­når det er sket. En sag kan va­e­re af­gjort, før man aner det. For ek­sem­pel si­ger Ida Auken: »Det er klart, at der lig­ger me­get po­li­tik i de­talj­en, i no­ter og i sags­for­be­re­del­se. Som mi­ni­ster skal man stå tid­ligt op, hvis man vil se, hvor de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger lig­ger, hvis de er for­be­redt på en sa­er­lig må­de. Det kra­e­ver, at man er in­de i sit stof og sto­ler på de em­beds­ma­end, der rå­d­gi­ver én ta­et­test på,« si­ger hun.

Ole Zac­chi blev en­gang kaldt en af Slots­hol­mens sta­er­ke­ste de­par­te­ments­che­fer. Da han i for­bin­del­se med Poul Schlüters mag­tover­ta­gel­se i 1982 skul­le ha­ve ny mi­ni­ster, sag­de han iføl­ge Ak­tu­elt:

»Jeg ta­ger imod de mi­ni­stre, Dron­nin­gen sen­der mig, men det bli­ver dej­ligt igen at få fo­den un­der eget bord.«

Si­den har det va­e­ret en stå­en­de vit­tig­hed blandt em­beds­ma­end, at mi­ni­stre kom­mer og går, men de­par­te­ments­che­fer be­står

Da Chri­sti­an Ket­tel Thom­sen ved over­dra­gel­ses­for­ret­nin­gen i Stats­mi­ni­ste­ri­et i ju­ni tog or­det, var det gi­vet­vis den be­ma­er­k­ning, han re­fe­re­re­de til.

»Når en stats­mi­ni­ster for­la­der Stats­mi­ni­ste­ri­et, ple­jer de ik­ke at kom­me til­ba­ge,« sag­de Ket­tel til Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.