Fin­land brem­ser flygt­nin­ge-ru­te

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Fin­land kra­e­ver, at asylan­sø­ge­re skal ha­ve gyl­digt visum for at kom­me om bord på fa­er­gen fra Tra­vemün­de i Tys­kland til Fin­land. Det skri­ver det fin­ske me­die Huf­vud­stads­bla­det.

Finn­li­nes fa­er­ge fra Tys­kland til Hels­inki blev sent i ef­ter­å­ret den nye ru­te for flygt­nin­ge mod Fin­land. Kort før jul op­ly­ste finsk po­li­ti, at stør­ste­delen af asylan­sø­ger­ne i Fin­land an­kom via net­op den­ne ru­te.

Ud­over pas kra­e­ves det nu og­så, at rej­sen­de har gyl­digt visum, hvil­ket i re­a­li­te­ten vil spa­er­re vej­en for flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som sø­ger mod Fin­land.

»Vi har ført dis­kus­sio­ner med Finn­li­nes di­rek­tør, og re­de­ri­et har set si­ne di­rek­ti­ver igen­nem,« si­ger Päi­vi Nerg, der er kon­tor­chef i in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Fin­land.

De fin­ske myn­dig­he­ders be­slut­ning va­ek­ker op­sigt hos den ty­ske fri­vil­lig­heds­or­ga­ni­sa­tion Lü­beck­er Flü­cht­lings­forum. Si­den sep­tem­ber har or­ga­ni­sa­tio­nen hjul­pet flygt­nin­ge, som er på vej fra Nordtys­kland vi­de­re mod de nor­di­ske lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.