SE­KUN­DER

BT - - NYHEDER -

YE­MEN

Den sau­di-le­de­de ko­a­li­tion, som har bom­bet Hout­hi-be­va­e­gel­sen i Ye­men i ni måneder, med­del­te lør­dag, at de­cem­bers vå­ben­hvi­le vil op­hø­re. Si­den den blev ind­gå­et 15. de­cem­ber, er den gen­tag­ne gan­ge ble­vet over­t­rå­dt af beg­ge par­ter, skri­ver det stats­li­ge nyheds­bu­reau SPA på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Hout­hi-op­rø­rer­ne, som støt­tes af Iran, har gen­tag­ne gan­ge fort­sat med at ’bom­be be­bo­e­re og dra­e­be og til­ba­ge­hol­de ye­me­ni­ti­ske op­rø­re­re i by­er, som er un­der de­res kon­trol’, ly­der det fra ko­a­li­tio­nen. Den mi­li­tan­te is­la­mist­grup­pe i So­ma­lia al-Sha­baab bru­ger den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump i en ny re­k­rut­te­rings­film. I den 51 mi­nut­ter lange film vi­ses den re­pu­bli­kan­ske rig­mand frem i en op­ta­gel­se fra de­cem­ber sid­ste år, da han for­an en jub­len­de fol­ke­ma­eng­de slår på trom­me for, at USA skal for­by­de in­drej­se for al­le mus­li­mer, skri­ver den ame­ri­kan­ske hjem­mesi­de Si­te. Mindst fi­re op­rø­re­re og to sik­ker­heds­vag­ter har mi­stet li­vet i kam­pe på en in­disk luft­ba­se nat­ten til i går, op­ly­ser em­beds­ma­end. Den mi­li­ta­e­re ba­se, der lig­ger ta­et på den in­disk-paki­stan­ske gra­en­se, blev an­gre­bet af fi­re be­va­eb­ne­de ma­end. Ger­nings­ma­en­de­ne me­nes iføl­ge tv-sta­tio­nen NDTV at va­e­re fra Paki­stans is­la­mi­sti­ske og mi­li­tan­te grup­pe Jaish-eMuham­med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.