Jan par­ke­ret i tre

BT - - NYHEDER -

VEN­TE­TID Men sa­gen er truk­ket i lang­drag i op­sigtsva­ek­ken­de lang tid, så Jan Ar­vids­son bor sta­dig på Kok­t­ved­par­ken.

Jør­gen Tous­gaard (S), so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand i Fre­de­riks­havn, fast­slår, at kom­mu­nen bak­ker op om, at den 31-åri­ge nord­jy­de kan flyt­te til et bo­sted i Aar­hus.

Han er­ken­der dog sam­ti­dig, at na­e­sten tre års ven­te­tid på at flyt­te er us­a­ed­van­lig la­en­ge, idet en nor­mal sags­be­hand­lings­tid lig­ger på mel­lem tre og fem måneder.

Jør­gen Tous­gaard for­kla­rer den me­get lange sags­be­hand­lings­tid med, at der er stort pres på ven­te­li­sten til et bo­sted for han­di­cap­pe­de i Aar­hus.

»I 2013 var jeg selv med til at ta­ge be­slut­nin­gen om, at Jan kan flyt­te. Og at Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne vil be­ta­le, hvad det ko­ster, så han kan flyt­te der­ned, og fa­mi­li­en kan bli­ve sam­let. Jeg kan kon­sta­te­re, at vi har gjort dét, som ud­val­get den­gang be­slut­te­de. I for­bin­del­se med at du (BT, red.) har hen­vendt dig, har jeg fulgt op på sa­gen, og jeg har få­et op­lyst, at vi har ryk­ket om sa­gen et par gan­ge og se­ne­st få­et svar fra Aar­hus Kom­mu­ne 14. sep­tem­ber i år, hvor Aar­hus mel­der til­ba­ge, at Jan sta­dig står skre­vet op på ’øn­ske­li­sten’, men at de fort­sat ik­ke har en plads til ham på grund af stor ef­ter­spørgsel,« si­ger Jør­gen Tous­gaard. Hjem­kom­mu­nen skal hand­le Aar­hus Kom­mu­ne op­ly­ser til BT, at der, op­gjort i uge 48, står 135 per­so­ner på den så­kald­te øn­ske­li­ste, som er den del af ven­te­li­sten, hvor an­sø­ger­ne har ud­trykt spe­ci­fikt øn­ske om at flyt­te ind på et be­stemt bo­sted.

Blandt de 135 er de 20 - her­i­blandt Jan Ar­vids­son - an­sø­ge­re fra an­dre kom­mu­ner end Aar­hus. Jan Ar­vids­son er skre­vet op til fem for­skel­li­ge bo­ste­der.

Mi­cha­el Schrø­der, Aar­hus Kom­mu­nes kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, si­ger:

»Der kan va­e­re helt spe­ci­fik­ke grun­de til, at dis­se 20 ger­ne vil ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.