E år

BT - - NYHEDER -

en plads hos os. Vi vur­de­rer in­di­vi­du­elt, hvor stort vi me­ner be­ho­vet er, og om det er ri­me­ligt og for­nuf­tigt. År­sa­ger og sa­er­li­ge hen­syn kan va­e­re f.eks. til­knyt­ning til na­er fa­mi­lie el­ler an­dre ting, der kan ha­ve stor ind­fly­del­se i den en­kel­tes liv. Men det er hjem­kom­mu­nen, der har hand­leplig­ten - og og­så plig­ten til at be­ta­le. Så ini­ti­a­ti­vet skal kom­me fra hjem­kom­mu­nen,« un­der­stre­ger Mi­cha­el Schrø­der. ’Vi ven­ter på Aar­hus’ I be­kendt­gø­rel­sen til ser­vi­ce­loven fast­slås det, at bor­ge­re ude­fra skal si­destil­les med bor­ge­re fra den kom­mu­ne, som de sø­ger en plads i, hvis øn­sket om at flyt­te er be­grun­det i sa­er­li­ge til­knyt­nings­for­hold til fa­mi­lie.

Fore­holdt dét - samt at det i Jan Ar­vids­sons til­fa­el­de er Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, som ak­tivt skal ar­bej­de for hans flyt­ning og ar­gu­men­te­re for be­ho­vet for en plads i Aar­hus - si­ger so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand Jør­gen Tous­gaard:

»Jeg kan kon­sta­te­re, at Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har gjort det, som ud­val­get be­slut­te­de i 2013. Nu er det op til Aar­hus Kom­mu­ne, og jeg ved, at de er pro­fes­sio­nel­le og dyg­ti­ge.« Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har gjort det, som ud­val­get be­slut­te­de i 2013

»Jeg kan ik­ke si­ge an­det, end at Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har gjort det, som ud­val­get be­slut­te­de til­ba­ge i 2013. Det står vi ved og bak­ker op om.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.