Han­di­cap­for­bund: Vi har al­drig haft så gro­tesk en flyt­tesag

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI »Vi har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. Det er et fuld­sta­en­dig gro­tesk sags­for­løb, Jan Ar­vids­son og hans va­er­ge er ble­vet og sta­dig bli­ver ud­sat for. Vi har al­drig - hel­ler ik­ke på land­s­plan - haft en flyt­tesag, der er gå­et så me­get i hård­knu­de som den her. Det bur­de el­lers va­e­re li­ge ud ad lan­de­vej­en, for Jan har ret til at flyt­te, hvis han vil. La­en­ge­re er den egent­lig ik­ke. Men al­li­ge­vel bli­ver hans ret­tig­he­der fe­jet til si­de, og han er stavns­bun­det på ube­stemt tid. Og det er det over­ord­ne­de pro­blem: Jan er stavns­bun­det.« Det si­ger Cha­net­te Holst, for­mand i Dansk Han­di­cap For­bund Nord­Vest, lo­ka­laf­de­lin­gen i det nord­lig­ste Jyl­land.

Hun har va­e­ret bi­sid­der for va­er­gen i Jan Ar­vids­sons sag i en år­ra­ek­ke. Og hun har et klart bud på, hvor­for le­del­sen på in­sti­tu­tio­nen Kok­t­ved­par­ken og Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne gang på gang til­si­desa­et­ter den han­di­cap­pe­de 31-åri­ge nord­jy­de og hans va­er­ges ret­tig­he­der ef­ter for­godt­be­fin­den­de.

»Ret­tig­he­der er én ver­den - og en an­den ver­den er vir­ke­lig­he­den i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne. Det her hand­ler om ren og ska­er øko­no­mi. Hvis Jan - som han har ret til - flyt­ter til et an­det sted, så ko­ster det for­ment­lig kom­mu­ne­kas­sen me­re, end det gør nu at ha­ve ham på Kok­t­ved­par­ken. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at øko­no­mi­en i Fre­de­riks­havn er vold­somt pres­set, og at man der­for gør alt for at spa­re. Og­så selv om det som i det her til­fa­el­de er i strid med reg­ler­ne. Og og­så selv om man der­med uret­ma­es­sigt la­der det gå ud over en af de al­ler­sva­ge­ste,« si­ger en in­dig­ne­ret Cha­net­te Holst. In­tet re­fe­rat fra mø­der Plad­sen i Kok­t­ved­par­ken ko­ster år­ligt 744.000 kro­ner.

Cha­net­te Holst gi­ver som et af fle­re ek­semp­ler, at selv no­get så sim­pelt og helt cen­tralt vig­tigt som at ta­ge re­fe­rat af de mø­der, hvor Jans sag bli­ver be­hand­let, hel­ler ik­ke bli­ver over­holdt fra kom­mu­nens si­de.

»Vi hav­de en af­ta­le om, at der skal ta­ges re­fe­rat af mø­de­r­ne. Men det gør de ik­ke, selv om vi har dis­ku­te­ret det ad­skil­li­ge gan­ge. Det er jo helt uhold­bart, at der ik­ke bli­ver ta­get et ga­el­den­de re­fe­rat, men på den må­de kan de bli­ve ved og ved med at tra­ek­ke sa­gen i lang­drag, for­di det så i pa­pi­rer­ne ser fint ud det he­le. På det se­ne­ste hand­le­plan­mø­de, som er et me­get vig­tigt mø­de, for­di man her eva­lu­e­rer det se­ne­ste års for­løb, tog de hel­ler ik­ke re­fe­rat. Til gen­ga­eld hev de plud­se­lig Jan ind til mø­det i kø­re­sto­len, uden vi hav­de få­et no­get at vi­de om det på for­hånd. Han har al­drig i de fo­re­gå­en­de år va­e­ret med. Man kan jo un­dre sig over, hvor­for de plud­se­lig gør det, når de selv vur­de­rer ham som et tre-årigt barn,« si­ger han­di­cap­for­man­den. ’De bru­ger al­le kneb’ Og si­ger om epi­so­den: »Le­del­sen sid­der de­r­in­de og in­drøm­mer, at de er ’kom­met til’ at in­for­me­re Jan om mø­det, og at han skal med, selv om han in­tet aner om, hvad et hand­le­plans­mø­de er. Det stil­le­de Mi­cha­el, va­er­gen, i en rig­tig, rig­tig dår­lig si­tu­a­tion. De bru­ger sim­pelt­hen al­le kneb, de kan.«

Mi­cha­el Ar­vids­son har over for An­ke­sty­rel­sen ind­kla­get Fre­de­riks­havn Kom­mu­nes ob­struk­tion af hans brors øn­ske om flyt­ning. Men da kom­mu­nen frem­sen­der Jan Ar­vids­sons sags­pa­pi­rer til An­ke­sty­rel­sen, op­ly­ser so­ci­al­for­valt­nin­gen fak­tu­elt for­ker­te tal om, hvad det ko­ster at flyt­te Jan til Aar­hus Kom­mu­ne.

Der­med kom­mer det - fejl­ag­tigt - til at se ud som om, det er va­e­sent­ligt dy­re­re for Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne at flyt­te Jan Ar­vids­son, end det re­elt er.

»Vi har at gø­re med en so­ci­al­de­mo­kra­tisk, rød kom­mu­ne med en rød so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand og en rød borg­me­ster. Et par­ti der skul­le fo­re­stil­le at re­pra­e­sen­te­re de blø­de va­er­di­er. Det er slet ik­ke til at få øje på,« me­ner Cha­net­te Holst. Hun til­fø­jer: Jan Ar­vids­son og hans sto­re­bror Mi­cha­el, som sam­ti­dig er hans va­er­ge, har i na­e­sten tre år for­søgt at flyt­te Jan va­ek fra bo­ste­det Kok­t­ved­par­ken og til en in­sti­tu­tion i Aar­hus i na­er­he­den af sto­re­bro­de­ren. Men på trods af at det nor­malt kun ta­ger mel­lem tre og fem måneder at kø­re en flyt­tesag igen­nem, er sa­gen fort­sat uaf­kla­ret. Øn­sket om flyt­ning er be­grun­det i, at Jan Ar­vids­son, der men­talt er at sam­men­lig­ne som et min­dre barn, er ble­vet me­re og me­re iso­le­ret på ste­det. Han er ble­vet ud­sat for en ra­ek­ke svigt og har ik­ke få­et den støt­te og hja­elp, som blev af­talt med Kok­t­ved­par­kens le­del­se ved ind­flyt­nin­gen. Bo­ste­det har bl.a. ig­no­re­ret af­ta­ler­ne om, at han fast skul­le gå til rid­ning og svøm­ning for at bli­ve sti­mu­le­ret fy­sisk, li­ge­som af­ta­ler­ne om hans so­ci­a­le kon­takt til sin mor og en lo­kal vi­se­klub groft er ble­vet til­si­de­sat. Det bur­de el­lers va­e­re li­ge ud ad lan­de­vej­en, for Jan har ret til at flyt­te, hvis han vil. La­en­ge­re er den egent­lig ik­ke

»Kok­t­ved­par­ken og che­fer­ne i so­ci­al­for­valt­nin­gen i Fre­de­riks­havn fra­la­eg­ger sig igen og igen an­sva­ret. Va­er­gen bli­ver stort set ik­ke in­for­me­ret om no­get, selv om de har pligt til det. Alt hvad der er kom­met frem om Jan Ar­vids­sons vir­ke­li­ge si­tu­a­tion, er kun kom­met, for­di hans va­er­ge i sin sta­er­ke be­kym­ring for sin lil­le­bror har følt sig nødsa­get til lø­ben­de at an­mo­de om ak­tind­sigt. Det er ab­surd. Den her sag er helt uden for­til­fa­el­de.«

DET SI­GER FNS HANDICAPKONVENTION Dan­mark let­te­re for per­so­ner med han­di­cap fuldt ud at ny­de den­ne ret­tig­hed samt fuldt ud at bli­ve in­klu­de­ret og del­ta­ge i sam­fun­det, her­un­der ved at sik­re: a) At per­so­ner med han­di­cap har mu­lig­hed for at va­el­ge de­res bo­pa­el, samt hvor og med hvem de vil bo, på li­ge fod med an­dre og ik­ke er for­plig­tet til at le­ve i en be­stemt bo­form (...)’ Snart er det tre år si­den, at han og hans va­er­ge, sto­re­bro­de­ren Mi­cha­el Ar­vids­son, før­ste gang søg­te om at flyt­te Jan til Aar­hus. På trods af det har 31-åri­ge Jan Ar­vids­son sta­dig den kom­mu­na­le in­sti­tu­tion Kok­t­ved­par­ken i Fre­de­riks­havn som sit hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.