Ves­ta­ger var tra­et

BT - - NYHEDER -

SLID er al­le helt ud­mat­te­de og ta­en­ker, at nu har vi en­de­lig en ny lov­giv­ning. Men det er så og­så det ene­ste, man har, for man har ik­ke for­an­dret vir­ke­lig­he­den over­ho­ve­det. I vir­ke­lig­he­den tror jeg, det kra­e­ver dob­belt så me­get po­li­tisk le­der­skab at ta­ge skrid­tet fra lov­giv­ning til vir­ke­lig­hed, som det ta­ger fra idé til lov­giv­ning,« si­ger Ves­ta­ger til Ber­ling­s­ke.

Hun har sva­ert ved at se, hvad lov­giv­ning er va­erd, hvis den ik­ke bli­ver hånd­ha­e­vet.

»Når vi un­der­vur­de­rer va­er­di­en af at hånd­ha­e­ve lov­giv­nin­gen, kom­mer vi til at la­ve for me­get ny lov­giv­ning. Vi når al­drig at ud­for­dre den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning til sin gra­en­se, før vi si­ger, vi skal ha­ve no­get nyt. Hvor man­ge fora­el­dre har ik­ke sagt til de­res børn, at de ik­ke får no­get nyt, før de har brugt det, de har. Det ga­el­der åben­bart ik­ke in­den for lov­giv­ning,« si­ger Ves­ta­ger til Ber­ling­s­ke.

Mar­gret­he Ves­ta­ger for­lod re­ge­rin­gen i som­me­ren 2014 for at bli­ve EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er. Hun er al­le­re­de nu ble­vet kendt for at ta­ge kam­pen op mod ver­dens største mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber.

Uden at ryste på hån­den og uden at tviv­le på sin egen over­be­vis­ning om, at det er til gavn for Eu­ro­pas om­kring 500 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Sa­er­de­les mo­ti­ve­ret Så selv­om det var over­ra­sken­de for man­ge dan­ske­re, at det var Ves­ta­ger og ik­ke Thor­ning, der fik en EUpost, ty­der alt alt­så på, at Ves­ta­ger var sa­er­de­les mo­ti­ve­ret for sit skif­te.

Hun la­eng­tes ef­ter at va­e­re med helt frem­me og gø­re lov­giv­ning til vir­ke­lig­hed.

»For­di jeg var be­gyndt at få det så­dan som lov­gi­ver her­hjem­me, var jeg men­talt godt for­be­redt på at få det man­dat, jeg fik med kon­kur­ren­ce­om­rå­det,« si­ger hun til Ber­ling­s­ke.

Så­dan gik det til, at en pra­e­ste­dat­ter fra Øl­god sat­te klø­er­ne i nog­le af Vi når al­drig at ud­for­dre den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning til sin gra­en­se, før vi si­ger, vi skal ha­ve no­get nyt ver­dens største og mest magt­ful­de sel­ska­ber.

Hun vil­le va­e­re kon­kret, hun vil­le bru­ge lov­giv­nin­gen, og hun er lyk­ke­des med det.

Det har blandt an­dre mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber som Ap­ple, Goog­le, St­ar­bucks og se­ne­st McDo­nald’s få­et at ma­er­ke. In­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed Det vak­te in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed, da Mar­gret­he Ves­ta­ger op­trap­pe­de en af ver­dens mest kon­tro­ver­si­el­le kon­kur­ren­cesa­ger, sa­gen om hvor­vidt Goog­le fa­vo­ri­se­rer sel­ska­bets eg­ne tje­ne­ster, og som kan kom­me til at ko­ste Goog­le fle­re mil­li­ar­der dol­lar i bø­der, hvis Ves­ta­ger og EU vin­der.

I Ap­ples til­fa­el­de hand­ler det om ud­nyt­tel­se af Ir­lands skat­te­sy­stem, mens McDo­nald’s skal un­der­sø­ges for sel­ska­bets skat­te­af­ta­le med Luxem­bourg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.