Ud af ha­en­ge­køj­en, Mette

BT - - DEBAT -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE par­la­men­ta­ri­ske grund­lag kan fort­sa­et­te ved mag­ten – uden syn­der­lig so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tisk ind­fly­del­se til gen­ga­eld. Det skyl­des en­ten dår­ligt po­li­tisk hånd­va­erk – el­ler mang­len­de po­li­tisk ori­en­te­ring.

Vi står nu i en ska­eb­ne­stund, og S har be­hov for at ud­vik­le de over­ord­ne­de ide­o­lo­gi­ske pej­le­ma­er­ker. Og det er net­op så­dan­ne so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vi­sio­ner, der skal ska­be den nød­ven­di­ge be­gej­string den dag, det na­e­ste fol­ke­tings­valg kom­mer. Så det står ty­de­ligt for va­el­ger­ne, hvor­for de skal stem­me so­ci­al­de­mo­kra­tisk og ik­ke li­ge så godt kan stem­me på Ven­stre el­ler Dansk Fol­ke­par­ti.

Grund­la­eg­gen­de re­for­mer af vel­fa­erds­sam­fun­det tra­en­ger sig på – hvis vi vil be­va­re det. En op­lagt op­ga­ve for os som so­ci­al­de­mo­kra­ter at ta­ge på os – men vo­re kon­kre­te bud blaf­rer i vin­den. Vi skal ha­ve en skar­pe­re og me­re so­ci­al for­de­lings­po­li­tik. Vi skal lyt­te til be­folk­nin­gens fru­stra­tio­ner og lan­ce­re en ud­kants­stra­te­gi i ste­det for at over­la­de op­ga­ven til de bor­ger­li­ge. Dan­mark har al­drig va­e­ret så cen­tra­li­se­ret som i dag – det skal der ret­tes op på.

Va­er­dipo­li­tisk skal vi drop­pe de po­p­s­mar­te til­tag og i ste­det ta­ge gen­ne­m­ar­bej­de­de ini­ti­a­ti­ver med den ret­te so­ci­a­le pro­fil: f.eks. fedt- og suk­ker­af­gif­ter til gavn for bør­ne­nes hel­bred, øre­ma­er­ket bar­sel til ma­end til gavn for li­ge­stil­lin­gen og mar­kan­te mil­jøpo­li­ti­ske til­tag, som be­gra­en­ser bl.a. land­bru­gets foru­re­ning af vor fa­el­les na­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.