Bre­aking News i d

BT - - NYHEDER -

100 ÅR Sik­ke en start. Da avis­bu­de­ne tors­dag mid­dag den 31. au­gust 1916 storme­de ud i de kø­ben­havn­ske ga­der med de før­ste tryk­te ek­sem­pla­rer af B.T. hav­de de ik­ke kun en ny avis at by­de på. Men og­så en bra­gen­de so­lo­nyhed, el­ler ’bre­aking news’, som det hed­der i dag. Den ny­fød­te avis kun­ne nem­lig af­slø­re, at en kendt kø­ben­havnsk for­ret­nings­mand - gros­se­rer Na­gel var ble­vet an­holdt for klau­sul­brud. En me­get al­vor­lig for­bry­del­se un­der Før­ste Ver­denskrig.

For kun ef­ter sva­e­re for­hand­lin­ger med de krigs­før­en­de mag­ter hav­de Dan­mark få­et til­la­del­se til at im­por­te­re vis­se vig­ti­ge va­rer - dog med den af­gø­ren­de klau­sul, at va­rer­ne ik­ke via Dan­mark fandt vej til fjen­den. Det neut­ra­le Dan­mark slog der­for hårdt ned på al­le, der lod sig fri­ste af de fe­de fortje­ne­ster, der lokkede ved klau­sul­brud. Den fa­engs­le­de gros­se­rer Na­gel hav­de solgt for­bud­te va­rer til ty­sker­ne. Nyt i dansk pres­se Den sto­re, lar­men­de over­skrift tva­ers hen over he­le forsiden med dagens sen­sa­tion var og­så en ny ting i dansk pres­se. Men selv om kri­gen ra­se­de i Eu­ro­pa, og tu­sin­der af sol­da­ter dø­de på slag­mar­ken, var det de dan­ske nyhe­der, der ’stjal’ den sto­re over­skrift. I an­den­da­gens B.T. hed den så­le­des ’AEg­ge­blom­mer for 40.000 kr. for­s­vun­det’.

Den helt nye avis, der ko­ste­de 3 øre, hav­de som den før­ste her­hjem­me ind­ført en fast si­de til sporten,

for 100 år si­den - mens Før­ste Ver­denskrig ra­se­de over det me­ste af Eu­ro­pa - fik Ber­ling­s­ke Ti­den­des ud­send­te krigskor­re­spon­dent ide­en til at ud­gi­ve B.T. er den 31. au­gust 2016, men som en ned­ta­el­ling til 100 års da­gen vil vi i de kom­men­de måneder brin­ge en se­rie hi­sto­ri­ske tilbageblik. og her kun­ne man bl.a. la­e­se, at den dan­ske bry­der Ha­rald Chri­sten­sen var ble­vet pro­fes­sio­nel i Ame­ri­ka, og at han skul­le mø­de det ame­ri­kan­ske vi­dun­der Joe Steck­er i en kamp om ver­dens­mester­ska­bet i så­kaldt ’catch as catch can’-bryd­ning. Der blev og­så skra­ep­pet for sa­e­son­start i fod­bol­dens A-ra­ek­ke, som det hed den­gang. De to før­ste kam­pe var mel­lem AB og op­ryk­ker­ne Ve­lo I samt Frem mod B1903.

B.T.s sto­re sats­ning på sport blev mar­ke­ret ved, at man al­le­re­de fra be­gyn­del­sen mar­keds­før­te avi­sen som ’Sport­s­man­dens Blad’ på flot­te pla­ka­ter teg­net af kunst­ne­ren Thor Bø­ge­lund.

Der­u­d­over rap­por­te­re­de det før­ste num­mer af B.T. om sne­se­vis af ulyk­ker og dra­ma­er, der og­så vil­le va­e­re nyheds­ak­tu­el­le i dag små 100 år se­ne­re: ’Mord på skib i Ran­ders havn’, ’To of­fi­ce­rer dra­ebt ved bal­lonu­lyk­ke’, og da­ti­dens stor­tyv Erik Lau­ren­ti­us var en­de­lig ble­vet an­holdt og til­stod bl.a. et ju­vel­rø­ve­ri til 20.000 kr. fra en kvin­de­lig pas­sa­ger i to­get til Nor­ge.

Og apro­pos ty­ve og svind­le­re ind­før­te B.T. og­så fra før­ste dag en fort­lø­ben­de ro­man med den loven­de ti­tel ’Svind­le­ren’, skre­vet af den en­gel­ske for­fat­te­rin­de Et­hel Dell. En så­kaldt clif­f­han­ger, for som B.T. skrev ved pra­e­sen­ta­tio­nen: ’I dag brin­ger vi før­ste ka­pi­tel af en gy­ser ro­man, som vi haa­ber skal hol­de Dem i aan­de­løs spa­en­ding igen­nem B.T.s før­ste kvar­tal’.

Og sam­ti­dig til­bød man na­tur­lig­vis la­e­ser­ne et for­del­ag­tigt kvar­talsa­bon­ne­ment til ba­re 2,50 kr. B.T.s op­fin­der Man­den bag den nye avis, der fra før­ste dag fik et so­lidt tag i la­e­ser­ne, var jour­na­list Hen­ry Hells­sen. Han var krigskor­re­spon­dent for Ber­ling­s­ke Ti­den­de og blev sendt til øst­fron­ten, da ver­denskri­gen brød ud i sen­som­me­ren 1914.

Her er et pluk af Hells­sens egen be­ret­ning om hvor­dan han midt i kri­gens gru fjer­nt fra Dan­mark fik ide­en til B.T.:

»Det var den 18. au­gust 1914 og gam­le kej­ser Franz Jo­sep­hs fødselsdag. Ef­ter ad­skil­li­ge døgns rej­se med sneg­len­de mi­li­ta­er­tog an­kom vi til et for­fal­dent og ube­bo­et slot i Du­kla i Ga­lizi­en.«

Slot­tet var den Østrig-Un­gar­ske ha­ers pres­se­ho­ved­kvar­ter.

»I an­led­ning af kej­se­rens fødselsdag blev vi budt på fa­el­les spis­ning. Da horn­sig­na­let kald­te til bords, fandt jeg en stol al­ler­ne­derst i sa­len. In­gen kend­te mig, og jeg kend­te hel­ler in­gen. Sup­pen blev øst op af dra­gon-op­pas­se­re iført kir­se­ba­er­rø­de buk­ser, og der blev ska­en­ket Kar­lovitzer vin i vo­res ba­e­gre. Vi var al­le­re­de langt hen­ne i må­l­ti­det, da en slank ung mand, tid­ligt skal­det, kom styr­ten­de og tog plads ved si­den af mig. Han var alt for op­ta­get af sig selv til at la­eg­ge ma­er­ke til mig, og mens der blev ser­ve­ret Wi­e­ner Ba­ck­hen­derl (kyl­ling), trak han frem af in­der­lom­men en un­garsk avis og be­gynd­te at la­e­se.

Avi­sen hed ’As Est’ (det vid­ste jeg be­tød ’Af­te­nen’.) Den var kun halvt så stor som et ek­sem­plar af Ber­ling­s­ke Ti­den­de og me­get be­kvem at hånd­te­re. Den typo­gra­fi­ske op­sa­et­ning var og­så - så vidt jeg kun­ne skue mig til - me­re til­lok­ken­de end an­dre bla­des, og al­le ar­tik­ler­ne var kor­te. Så­dan en avis, sag­de jeg til mig selv, mang­ler vi hjem­me. Så­dan en avis kun­ne jeg ha­ve lyst til at la­ve i Kø­ben­havn. I det­te øje­blik fød­tes ide­en til B.T.« Grønt lys Hen­ry Hells­sen fo­re­lag­de sin plan om en ny avis for che­fer­ne hjem­me i Kø­ben­havn, og om mø­det med hu­sets le­del­se har han se­ne­re for­talt: »I 1913 hav­de man ind­ledt en for­ny­el­se af Ber­ling­s­ke Ti­den­de, som var gå­et over al for­vent­ning.

Der var ind­købt nye ma­ski­ner, nyt for­mat, og avi­sens op­lag steg og steg. Luf­ten i blad­hu­set i Pi­le­stra­e­de var fuld af grø­de, og tan­ken om og­så at ud­gi­ve et mid­dags­blad som B.T. fik straks grønt lys af ejer­ne.«

In­den start­skud­det be­søg­te Hells­sen As Est’s redaktion i Bu­da­pe­st, for at se, hvor­dan de greb tin­ge­ne an. Det im­po­ne­re­de ham spe­ci­elt, at avi­sens jour­na­li­ster var pa­ra­te til at skri­ve om alt.

In­gen op­ga­ver var me­re for­nem­me end an­dre, og in­gen var for fin til no­get.

Om den gla­de mor­gen i tryk­ke­ri­et, hvor B.T. blev født, skrev Hells­sen se­ne­re: »Jeg stod ved den sto­re ma­ski­ne i tryk­ke­ri­hal­len, da drø­net be­gynd­te. Det før­ste num­mer skød ud af ma­ski­nen, B.T., B.T., B.T., en uen­de­lig­hed af pa­pir, al­le for­si­der med det sam­me råb. B.T. Et barn var født. Det er mit ene­ste, og jeg el­sker det. Ung, kåd og fuld af livs­lyst.«

Og det fik han så san­de­lig ret i, nu hvor B.T me­re livs­ly­sten end no­gen­sin­de er på vej mod 100 år.

Che­fre­dak­tør Hen­ry Hells­sen fik ik­ke lov til at sty­re sit ’barn’ i me­re end godt et år, idet han ef­ter suc­ce­sen med B.T. blev hen­tet til an­dre op­ga­ver i blad­hu­set. Han ar­bej­de­de i de kom­men­de år for bå­de Ber­ling­s­ke Ti­den­de, Ber­ling­s­ke Af­te­na­vis og Bil­led Bla­det, li­ge­som han har ud­gi­vet en lang ra­ek­ke bø­ger - bl.a. ’Kri­gens sid­ste bil­le­der’.

SØN­DAG 3. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.