Få nyt liv i din s

BT - - NYHEDER -

FØRSTEHJAELP Det ta­ger en uen­de­lig­hed at la­ve en en­kelt Goog­le-søg­ning. Di­ne ap­ps luk­ker plud­se­lig ned af sig selv. Ska­erm­bil­le­det fry­ser med ja­ev­ne mel­lem­rum, og pro­gram­mer­ne vir­ker tun­ge og lang­som­me. Kan du gen­ken­de nog­le af dis­se tra­et­heds­tegn, når du bru­ger din smartp­ho­ne el­ler iPad? Så er du be­stemt ik­ke ale­ne.

En af år­sa­ger­ne til, at det elek­tro­ni­ske ud­styr hur­tigt bli­ver sløvt, er, at nye te­le­fo­ner og tab­lets sim­pelt­hen ik­ke kan føl­ge med den ek­stremt hur­ti­ge softwa­re-ud­vik­ling, for­kla­rer Kim Stens­dal, der er tek­no­lo­gi­re­dak­tør på Com­pu­terwor­ld:

»Det pro­dukt, som var det ny­e­ste af det nye, da man køb­te det for kort tid si­den, bli­ver re­la­tivt hur­tigt fora­el­det. Det er ik­ke for­di, at din hardwa­re i sig selv er ble­vet dår­li­ge­re, men ud­vik­lin­gen af ny softwa­re og sty­re­sy­ste­mer bul­drer ba­re frem, og det gør, at pro­duk­ter­ne kom­mer til at vir­ke lang­som­me­re i op­tra­ek­ket,« si­ger Kim Stens­dal .

Han til­fø­jer, at man­ge for­bru­ge­re der­for fø­ler sig tvun­get til at kø­be nye pro­duk­ter ef­ter blot et til to år. For man­ge ap­ps Men stop li­ge en­gang - du be­hø­ver be­stemt ik­ke at ky­le din gam­le iPho­ne i elek­tro­nik-con­tai­ne­ren li­ge med det sam­me, ba­re for­di den er be­gyndt at mi­ste pu­sten en smu­le.

Der er nem­lig fle­re ting, som du selv kan gø­re for at få nyt liv i di­ne ynd­lings-gad­gets.

Et af de klas­si­ske pro­ble­mer er, at bru­ger­ne of­te har alt for man­ge – og unød­ven­di­ge - ap­ps, der kø­rer i bag­grun­den, for­kla­rer mo­bil­eks­pert Jo­hn G. Pe­der­sen fra Me­reMo­bil.dk:

»Man har ik­ke altid over­blik over, hvad de man­ge ap­ps lig­ger og la­ver i bag­grun­den. Det kan dra­e­ne te­le­fo­nen for res­sour­cer, uden at man op­da­ger det – sa­er­ligt hvis den er af lidt ae­l­dre da­to. Der­for er et grund­la­eg­gen­de råd, at man ik­ke in­stal­le­rer fle­re ap­ps, end man skal bru­ge, og at man afin­stal­le­rer el­ler luk­ker dem, man ik­ke bru­ger,« si­ger Jo­hn G. Pe­der­sen.

Der­u­d­over er det en dum idé at fyl­de te­le­fo­nen til bri­ste­punk­tet med da­ta.

»Hvis du har 32 gi­ga­byte, så lad va­e­re med at fyl­de den helt op, så der kun er et par hund­re­de me­ga­byte til­ba­ge. Slet de gam­le spil, du ik­ke bru­ger, og husk at la­eg­ge di­ne bil­le­der og vi­deo­er over på din com­pu­ter,« si­ger Kim Stens­dal.

Han pe­ger og­så på et sim­pelt, men ef­fek­tivt it-tri­ck: At gen­star­te te­le­fo­nen med ja­ev­ne mel­lem­rum.

»Man­ge gen­star­ter al­drig de­res smartp­ho­ne. Men det er fak­tisk en god idé at luk­ke helt ned for den hver 14. dag.« Gen­dan – hvis an­det ik­ke vir­ker Op­da­te­rin­ger kan og­så gø­re din te­le­fon el­ler tab­let lang­som­me­re, på­pe­ger han. Sim­pelt­hen for­di den ’gam­le’ en­hed ik­ke kan hånd­te­re de nye ap­ps og sty­re­sy­ste­mer, der ty­pisk er ud­vik­let til ny­e­re mo­del­ler. Kim Stens­dal vil dog ik­ke fra­rå­de op­da­te­rin­ger ge­ne­relt, da det bl.a. kan luk­ke sik­ker­heds­hul­ler.

Hvis alt an­det glip­per, er der in­gen an­den ud­vej end den go­de, gam­mel­dags me­to­de: At gen­dan­ne pro­duk­tet til fa­brik­sindstil­lin­ger­ne.

»Den virkelig ef­fek­ti­ve må­de til at få din te­le­fon så god som ny igen er at nulstil­le til fa­brik­sindstil­lin­ger­ne - uden at gen­dan­ne fra en ba­ck­up. I ste­det for al­min­de­lig ba­ck­up, så sørg lø­ben­de for, at du syn­kro­ni­se­rer bil­le­der, kon­tak­ter og ka­len­der­af­ta­ler med f.eks. Dro­p­box, iCloud, Gmail el­ler no­get til­sva­ren­de, så du har en ko­pi af de vig­tig­ste ting,« si­ger Jo­hn G. Pe­der­sen. Den virkelig ef­fek­ti­ve må­de til at få din te­le­fon så god som ny igen er at nulstil­le til fa­brik­sindstil­lin­ger­ne - uden at gen­dan­ne fra en ba­ck­up

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.