Martp­ho­ne

Har du styr på sik­ker­he­den?

BT - - NYHEDER -

Man­ge bru­ger ef­ter­hån­den sin iPho­ne el­ler iPad til alt fra Fa­ce­book til e-mail og be­ta­ling af reg­nin­ger. Der­for er det vig­tigt at sik­re sig imod ubud­ne virus-ga­e­ster, så brug en ko­de til at lå­se din iPho­ne/iPad: Det gør du så­le­des:

Gå ind i Indstil­lin­ger. Der­ef­ter’Ad­gangs­ko­de.

Va­er sam­ti­dig op­ma­er­k­som på, at du og­så selv kan be­stem­me, hvor hur­tigt te­le­fo­nen skal lå­se af sig selv, når du ik­ke bru­ger den. Det gør du ved at gå ind i Indstil­lin­ger. Her­ef­ter ge­ne­ralt og så Au­to­ma­tisk lås.

Slå og­så Find min iPho­ne/iPad til, så du kan fin­de den igen, hvis du mi­ster den.

Det gør du i Indstil­lin­ger -> iCould-> Find min iPho­ne/iPad.

Hold di­ne per­son­li­ge op­lys­nin­ger og ko­der for dig selv.

Down­lo­ad ik­ke pro­gram­mer el­ler ap­ps, du ik­ke har til­lid til.

Sørg for at in­stal­le­re til­ga­en­ge­li­ge op­da­te­rin­ger, som ret­ter fejl og styr­ker sik­ker­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.