’L.O.C. gav mig et godt råd’

BT - - NYHEDER -

GO­DE RÅD Det er no­get af en livsa­en­dring plud­se­lig at bli­ve et kendt an­sigt, li­ge me­get om suc­ce­sen er kom­met grad­vist sni­gen­de, el­ler man med høj fart har drø­net mod stjer­ner­ne. Der­for har fle­re af de dan­ske mu­si­ke­re nydt godt af at få et råd el­ler to med på vej­en om, hvor­dan man bedst hånd­te­rer den nye ken­dis­sta­tus.

»Det bed­ste råd, jeg har få­et, er at be­hand­le an­dre folk med respekt og vi­de, at fans, der kom­mer for at få en au­to­graf el­ler et bil­le­de, kun gør det, for­di de sy­nes, at man er sej. Men og­så at det er i or­den at sa­et­te nog­le gra­en­ser for sig selv,« si­ger Silas Bjer­re­gaard, der er for­san­ger i ban­det Tur­bowe­e­kend.

Rap­pe­ren Si­vas brød for al­vor igen­nem med hit­tet ’D.A.U.D.A’, der er blev spil­let mas­sivt i ra­dio­en. Og den un­ge rap­per fra Brønd­by Strand fik et godt råd med på vej­en af en yderst er­fa­ren herre. Be­var kun­sten »Jeg snak­ke­de med L.O.C. me­get tid­ligt i pro­ces­sen, da tin­ge­ne be­gynd­te at gå vildt for sig, og han sag­de, at jeg skul­le hol­de be­ne­ne på jor­den. El­lers kan det øde­la­eg­ge kun­sten. Han sag­de, at jeg ik­ke skul­le ta­ge no­get for gi­vet, og at jeg skul­le bli­ve ved med at knok­le,« si­ger rap­pe­ren Si­vas og bli­ver sup­ple­ret af hits­ned­ke­ren Ka­to, der har få­et sit bed­ste råd af selv­sam­me mand.

»L.O.C. sag­de en­gang ’Du er først en etab­le­ret ar­tist, når du har mødt mod­gang og har over­vun­det det’. Når man får suc­ces hur­tigt, så ri­der man på en bøl­ge, og på et tids­punkt ram­mer den et dyk,« si­ger dj’en.

En an­den, der og­så gør me­get ud af at hol­de beg­ge ben på jor­den, er for­san­ge­ren i ro­ck­ban­det Dúné, Mat­ti­as Kol­strup, og det me­ner han sa­er­ligt, at op­va­ek­sten i Ski­ve har hjul­pet ham med.

»Mi­ne fød­der er ri­me­ligt so­lidt plan­tet i den jy­ske muld. Vi er ble­vet kendt grad­vist og ik­ke i lø­bet af en nat, og ae­r­lig talt er det sta­dig på et ni­veau, der er til at over­skue, så det ene­ste råd, jeg har få­et, er ’Slap af’, si­ger han. Ik­ke kendt, men an­er­kendt Rap­grup­pen Suspekt har i 2015 haft mas­siv med­vind og vun­det et hav af pri­ser, og de tre Al­bert­slund­dren­ge har der­for og­så gi­vet hin­an­den et løf­te om, at det ik­ke skal sti­ge dem til ho­ve­d­et.

»Det bed­ste råd er et, vi har sat os ned og gi­vet hin­an­den. Det hand­ler ik­ke om at va­e­re kend­te, men om at va­e­re an­er­kend­te for det, vi la­ver. Det er det, vi går op i,« si­ger de.

Og­så sel­ve mu­sikin­du­stri­en kan va­e­re hård, og san­ge­r­in­den Co­co O, der er kendt fra den dan­ske duo Qu­adron, fik et godt råd om, hvor­dan man skal navi­ge­re i bran­chen.

»Det bed­ste råd, jeg har få­et, er, at man ik­ke skal ta­ge for man­ge ting per­son­ligt i bran­chen og i ste­det la­de det hand­le om mu­sik­ken og la­de fø­lel­ser­ne bli­ver der­hjem­me. Bran­chen kan va­e­re hård, hvis man har fø­lel­ser­ne uden­på tø­jet. Ens ar­bej­de er og­så ens liv, så det bli­ver hur­tigt me­get hårdt og per­son­ligt. Man skal li­ge la­e­re det, og jeg bli­ver bed­re og bed­re til det,« si­ger hun. Jeg snak­ke­de med L.O.C. me­get tid­ligt i pro­ces­sen, da tin­ge­ne be­gynd­te at gå vildt for sig, og han sag­de, at jeg skul­le hol­de be­ne­ne på jor­den. El­lers kan det øde­la­eg­ge kun­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.