Sta­ten, det er mig!

BT - - NYHEDER - AR­GEN­TI­NA

CHOKKUR ban­kerot i 2002, men magt­fuld­kom­men­he­den hav­de vist sig. Og Cri­sti­na Kir­ch­ner kun­ne al­li­ge­vel ik­ke stil­le op igen i 2015.

Nu skul­le Ma­cri og Scio­li la­eg­ge arm om det. Det blev ta­et, hen­holds­vis 51 pro­cent og 49 pro­cent. Kon­ser­va­ti­ve Mauri­cio Ma­cri vandt. Og på ba­re tre uger har han tram­pet spe­e­de­ren i bund på en øko­no­misk chokkur, som har ef­ter­ladt ar­gen­ti­ner­ne med åben mund og po­lyp­per. Ma­cri-øko­no­mi Nog­le få ler lystigt. An­dre ae­ng­stes for, om de må­ske en­der med at gra­e­de. De neokon­ser­va­ti­ve ko­ste er på vej ud i al­le kro­ge. De kal­der det for Ma­cri-øko­no­mi:

I ét hug gav Ma­cri dol­lar­kur­sen fri og de­va­lu­e­re­de der­med Ar­gen­ti­nas pe­so med 30 pro­cent. Det var ik­ke uven­tet, men på et split­se­kund hav­de de hand­len­de ha­e­vet pri­ser­ne til­sva­ren­de. Ja, lidt me­re fak­tisk. Ba­re så­dan for en sik­ker­heds skyld.

Skat­ter­ne på eks­port af hve­de og kød blev fjer­net, eks­port­skat­ter­ne på so­ja blev sa­en­ket, og im­port­tol­den sløj­fet. Land­brugs­in­du­stri­en og er­hvervs­li­vet jub­ler og sover i dis­se uger med ar­me­ne over ho­ve­d­et om nat­ten. De kan slet ik­ke få dem ned.

Til gen­ga­eld er det ble­vet ek­stra dyrt at va­e­re fat­tig. Pen­ge­ne ra­ek­ker 30 pro­cent kor­te­re der­u­de i bu­tik­ker­ne. Og in­gen véd end­nu, om de so­ci­a­le til­skud som hu­stru­pen­sio­ner og bør­ne­bi­drag får lov til at over­le­ve og i hvil­ken form og stør­rel­se.

De før­ste pro­te­ster og de­mon­stra­tio­ner mod Ma­cri­re­ge­rin­gens pla­ner er al­le­re­de gen­nem­ført i Bu­enos Ai­res. Sam­ti­dig valg­te pra­esi­dent Ma­cri at sa­et­te gen­dar­me­ri­et ind mod de­mon­stran­ter i en ar­bejds­kon­flikt i ho­vedsta­dens ud­kant.

Den slags er ik­ke set i Ar­gen­ti­na i man­ge år. In­gen for­står helt ra­ek­ke­vid­den af det po­li­ti­ske jord­s­ka­elv, som pra­esi­dent Ma­cri har sat i va­erk.

Og pra­esi­den­ten selv har hu­lens travlt. For­hol­det til USA og va­luta­fon­den blandt man­ge an­dre skal for­bed­res nu og her. De ka­pi­tal­fon­de – i Ar­gen­ti­na kal­des de ty­pisk ’gri­b­be­fon­de’, som hol­der en kniv for Ar­gen­ti­nas stru­be, dem skal man fin­de en af­ta­le med hur­ti­ge­re end straks. Ri­me­ligt el­ler ej.

Pra­esi­dent Ma­cri har ik­ke tid til at ven­te. Han skal pi­ne­død ha­ve in­ve­ste­rin­ger fra ud­lan­det nu, hvor stort set alt er gi­vet fri og dol­la­ren fly­der. Fo­re­lø­big kan in­gen for­ud­si­ge, om lan­dets dol­l­ar­be­hold­ning hol­der.

Ma­cris re­ge­ring er ik­ke i na­er­he­den af at ha­ve fler­tal i par­la­men­tets to kam­re, så den de­mo­kra­ti­ske vej til for­an­dring er sva­er. Ud­nyt­ter fe­rie Men det er som­mer­fe­rie i Ar­gen­ti­na. Og i lig­hed med man­ge an­dre ste­der er de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­res som­mer­fe­rie ik­ke den kor­te­ste. De mø­der først til­ba­ge i kon­gres­sen i marts. Nor­malt vil­le en nyvalgt pra­esi­dent sam­le par­la­men­tet ek­stra­or­di­na­ert for at få af­stemt ha­stesa­ger og lig­nen­de. Men det har Mauri­cio Ma­cri und­ladt. I ste­det har han be­slut­tet at sty­re lan­det di­rek­te fra det ly­se­rø­de pra­esi­dent­pa­lads ved hja­elp af de­kre­ter.

Nog­le af pra­esi­den­tens or­drer har ry­stet selv hans ko­a­li­tions­part­ne­re. Isa­er Ma­cris ud­na­ev­nel­se af to nye hø­jeste­rets­dom­me­re. Det er el­lers en bøv­let pro­ce­du­re, som i sid­ste en­de kra­e­ver se­na­tets god­ken­del­se med to tred­je­de­les fler­tal.

Det har Ma­cri sprun­get over. Han har selv be­stemt. Det kan han på pa­pi­ret godt, hvis der er kri­se i Ar­gen­ti­na, men god­ken­der se­na­tet ik­ke ud­na­ev­nel­ser­ne ef­ter­føl­gen­de, må dom­mer­ne tra­e­de til­ba­ge igen. Men det kan først ske i novem­ber 2016, om na­e­sten et år alt­så.

Pra­esi­dent Ma­cri spil­ler højt og sat­ser på, at han har styr på Ar­gen­ti­na for­in­den. Ud­na­ev­nel­se af hø­jeste­rets­dom­me­re pr. de­kret er ik­ke set tid­li­ge­re i Ar­gen­ti­na, og de la­er­de dis­ku­te­rer, om det ik­ke stri­der mod grund­loven. Én af pra­esi­den­tens na­er­me­ste ko­a­li­tions­part­ne­re, Elisa Car­rió, har svo­ret at mod­ar­bej­de det. Li­ge nu hol­der de fle­ste vej­ret og ven­ter og­så her. Fy­rin­ger på stri­be Pra­esi­dent Ma­cri har i det he­le ta­get stor ap­pe­tit på at be­stem­me selv og ja­ge så man­ge for­an­drin­ger igen­nem som mu­ligt, mens par­la­men­tet er som­mer­luk­ket. Han er i fuldt sving med at sø­ge om ud­land­slån. En pra­esi­dent kan ik­ke egen­ha­en­digt uden om par­la­men­tet ga­eldsa­et­te lan­det. Det er ulov­ligt. Men der ar­bej­des på lå­n­op­ta­gel­se.

Ar­gen­ti­nas me­di­e­vagt­hund, AFSCA, som bl.a. skal mod­vir­ke mo­nopol­dan­nel­se, er og­så pr. de­kret ble­vet sat un­der øje­blik­ke­lig ad­mi­ni­stra­tion af re­ge­rin­gen. In­sti­tut­tets le­der blev es­kor­te­ret fra byg­nin­gen af po­li­ti, da han na­eg­te­de at si­ge op. 15 an­dre le­den­de me­d­ar­bej­de­re er bort­vist, og pra­esi­dent Ma­cri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.