VI­DEN­SKAB.DK He­te­ro-kvin­der ta­en­der og­så på kvin­der

BT - - NYHEDER -

Hvis du går rundt og tror, at de fle­ste he­te­ro­seksu­el­le kvin­der kun ta­en­der på ma­end, kan du godt tro om igen. He­te­ro­seksu­el­le kvin­der ta­en­der nem­lig bå­de på ma­end og kvin­der, vi­ser et nyt stu­die fra Qu­e­en’s Uni­ver­si­ty i Ca­na­da.

»Det, kvin­der ta­en­der på, er me­re na­er­he­den, in­ti­mi­te­ten og be­rø­rin­gen, end det er, om det er en mand og en kvin­de, der har sex, el­ler en kvin­de og en kvin­de, der har sex,« si­ger lek­tor ved Se­xo­lo­gisk Forsk­nings­cen­ter på Aal­borg Uni­ver­si­tet Bir­git­te Schantz Laur­sen, der har la­est det nye stu­die.

I stu­di­et skul­le kvin­der­ne hø­re el­ler se seksu­el­le si­tu­a­tio­ner, hvor en­ten ma­end og kvin­der, ma­end og ma­end el­ler kvin­der og kvin­der hav­de sex med hin­an­den. Imens må­l­te for­sker­ne, hvor me­get blod, der løb til ske­den, og kvin­der­ne skul­le bag­ef­ter be­sva­re et spør­ge­ske­ma. ik­ke be­vis på at de vil Selv om de he­te­ro­seksu­el­le kvin­der føl­te sig op­hid­se­de af at op­le­ve kvin­der ha­ve sex med kvin­der, be­ty­der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at de har lyst til at ha­ve sex med da­mer, forta­el­ler den dan­ske lek­tor.

»Selv om man be­ken­der sig til at va­e­re til­truk­ket af ma­end, kan man godt bli­ve seksu­elt op­stemt af at se to pi­ger ha­ve sex uden nød­ven­dig­vis at ha­ve lyst til at va­e­re med el­ler prø­ve det,« si­ger Bir­git­te Schantz Laur­sen.

De mo­der­ne hunde ned­stam­mer fra en sy­døst­a­si­a­tisk ul­ve­flok, der le­ve­de for cir­ka 33.000 år si­den. Det forta­el­ler et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold, der har un­der­søgt hund­e­geno­mer fra he­le ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.