DR-va­ert: Top­fedt at va­e­re ka­e­re­ste med kol­le­ga

BT - - NYHEDER -

TV-KA­ER­LIG­HED I sep­tem­ber blev det of­fi­ci­elt, at bør­ne­va­er­ten So­fie Lin­de og DR-kol­le­ga­en Jo­akim Ing­ver­sen var me­re end ba­re go­de ven­ner - fak­tisk hav­de de va­e­ret ka­e­re­ster i om­kring et halvt år, for­tal­te det fo­rel­ske­de par. Nu af­slø­rer den 26-åri­ge DR-va­ert, som skal stå i spid­sen for na­e­ste sa­e­son af X Fa­ctor i et in­ter­view med Alt for da­mer­ne, hvor­dan det er at va­e­re ka­e­re­ste med kol­le­ga­en. »Jo­akim og jeg har va­e­ret go­de ven­ner i rig­tig man­ge år. Så det her for­hold kom bag på os beg­ge, egent­lig. Der var rig­tig man­ge drinks in­vol­ve­ret. Og ja, så ske­te det ba­re. Jeg har al­drig prø­vet at bli­ve ka­e­re­ste med en bedste­ven før,« forta­el­ler So­fie Lin­de i in­ter­viewet.

Det var el­lers langt­fra me­nin­gen, at der skul­le op­stå romantik på ar­bejds­plad­sen, og So­fie Lin­de har tid­li­ge­re svo­ret, at hun ik­ke skul­le ha­ve en ka­e­re­ste i sam­me bran­che. Hel­dig­vis valg­te hun at bry­de med det prin­cip, da ka­er­lig­he­den stod og ban­ke­de utå­l­mo­digt på i form af den to år ae­l­dre DR Ul­tra-va­ert.

»Det har va­e­ret top­fedt at få en ka­e­re­ste, der la­ver det sam­me som en selv. Når jeg rin­ger og si­ger: ’Ja, jeg sag­de godt nok, at jeg vil­le va­e­re hjem­me klok­ken syv - jeg er alt­så først hjem­me klok­ken 12 i nat’, så er der ba­re ’no questions asked’, det er ba­re: ’selv­føl­ge­lig, fair nok’,« si­ger So­fie Lin­de og ud­dy­ber, at de to helt na­tur­ligt de­ler de sam­me va­er­di­er.

I tid­li­ge­re for­hold har bør­ne­va­er­ten el­lers altid skul­let bru­ge ener­gi på at for­sva­re de lange arbejdsdage, som nu er en selv­føl­ge­lig­hed, for­di Jo­akim Ing­ver­sen ken­der vil­kå­re­ne i bran­chen. God stem­ning »Og så er vi ba­re enormt go­de til at få det mak­si­ma­le ud af ke­de­li­ge ting. Det er virkelig en egen­skab!

Når jeg skal ar­bej­de i Jyl­land, ta­ger han med, så la­ver vi en tur ud af det og har det hyg­ge­ligt, når jeg har fri. Når jeg skal ar­bej­de i Jyl­land, ta­ger han med, så la­ver vi en tur ud af det og har det hyg­ge­ligt, når jeg har fri. Det har jeg ik­ke prø­vet med en ka­e­re­ste før - at der altid er god stem­ning og hund­re­de pro­cent for­stå­el­se

Det har jeg ik­ke prø­vet med en ka­e­re­ste før - at der altid er god stem­ning og hund­re­de pro­cent for­stå­el­se,« forta­el­ler So­fie Lin­de.

Vild med dans-del­ta­ge­ren Jo­akim Ing­ver­sen har tid­li­ge­re va­e­ret ka­e­re­ste med dan­se­ren Clau­dia Rex, som han fandt sam­men med i for­bin­del­se med TV2-pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.