På tur­né

BT - - KULTUR -

ste drøm­me om rig­dom og op­fin­del­ser, er den­ne drøm ik­ke Alki Davids ale­ne.

Der­for har Alki David he­vet kon­kur­ren­ten Pul­se Evo­lu­tion i ret­ten for at få de­res tek­no­lo­gi. Her­fra kal­der che­fen Jo­hn Te­xtor til gen­ga­eld Alki Davids ho­lo­gram-tek­no­lo­gi ’fora­el­det’.

Og Te­xtor gla­e­der sig selv til at sco­re kas­sen på El­vis Pres­ley, Ma­rilyn Mon­roe og Se­le­na, som de ejer ret­tig­he­der­ne til. Dansk tvivl Men uan­set hvem der vin­der kri­gen om ho­lo­gram­mer­ne, så er det ik­ke al­le, der er li­ge im­po­ne­re­de.

Selv­om bå­de Pul­se Evo­lu­tion og Ho­lo­gram USA så­le­des al­le­re­de har Uan­set, hvor godt re­sul­ta­tet er, så kom­mer man jo til at mang­le spon­ta­ni­te­ten og den vir­ke­li­ge mu­si­ka­li­tet pla­ner om sto­re tur­néer med de­res af­dø­de su­per­stjer­ner, kal­der film­pro­fes­sor Paul De­be­vec tek­no­lo­gi­en ’util­stra­ek­ke­lig’.

Han sam­men­lig­ner

re­sul­ta­tet med den 150 år gam­le tek­no­lo­gi (Pep­pers spø­gel­se), som di­ver­se tryl­le­kunst­ne­re i sin tid for­søg­te at im­po­ne­re de­res pu­bli­kum med.

»Det lig­ner et stort styk­ke pla­stik i 2-D - ik­ke et rigtigt men­ne­ske,« si­ger De­be­vec.

Og den dan­ske kon­certar­ran­gør Kim Wor­søe de­ler den­ne skep­sis.

»Uan­set hvor godt re­sul­ta­tet er, så kom­mer man jo til at mang­le spon­ta­ni­te­ten og den vir­ke­li­ge mu­si­ka­li­tet. Et ho­lo­gram vil jo al­drig va­e­re i stand til at re­a­ge­re på sit pu­bli­kum. Og når man ta­ger det ut­ro­ligt flot­te ud­bud, som den dan­ske mu­sik­fan i øje­blik­ket har til rå­dig­hed, så tviv­ler jeg på, at dan­sker­ne vil­le kø­be bil­let til en ho­lo­gramver­sion af Whit­ney Hou­ston.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.