Fars pi­ge

BT - - NAVNE -

NE­KRO­LOG en stor del af dat­te­rens liv. Na­ta­lie ta­enk­te ef­ter eget ud­sagn på fa­de­ren hver ene­ste dag. Og selv­om hen­des so­lo­kar­ri­e­re i 1975 be­gynd­te med et so­lidt soul-pop-hit ’This Will Be’, var det ge­nind­spil­nin­gen af fa­de­rens al­ler­stør­ste ever­gre­en-suc­ces, ’Ufor­get­tab­le’ (hvor de sang ’du­et’), der gjor­de Na­ta­lie til su­per­stjer­ne.

Al­le­re­de da hun som 11årig med­vir­ke­de på fa­de­rens be­røm­te ju­le­pla­de – den med ’Che­st­nuts roa­sting on an open fi­re’ – var Na­ta­lie Co­le kendt som ’Nat King Co­les dat­ter’.

Og det var bå­de en vel­sig­nel­se og en for­ban­del­se. Altid Nats dat­ter Na­ta­lie lag­de nem­lig al­drig selv skjul på, at hun fik sin før­ste pla­de­kon­trakt på grund af sit be­røm­te ef­ter­navn. Igen­nem de fem­ten år, hun fik sam­men med sin be­røm­te far, op­stod og­så det ubry­de­li­ge bånd af ka­er­lig­hed, der holdt helt frem til Na­ta­lies egen død i tors­dags. Men sam­ti­dig var det en be­last­ning altid at va­e­re kendt som ’dat­te­ren af ...’

Så­le­des an­ty­de­de kol­le­ga og kon­kur­rent Aretha Franklin al­le­re­de i 1975, at Na­ta­lie Co­le kun hav­de suc­ces på grund af sin be­røm­te far. Ef­ter det før­ste soul­hit ’This Will Be’ hav­de pres­sen nem­lig ud­råbt Na­ta­lie til ’den nye Aretha’. Og da hen­des an­det al­bum fra 1976 blev lidt af en fi­a­sko, var der in­gen vej udenom.

Så­le­des blev suc­ce­sen først for al­vor ge­ne­tab­le­ret, da Na­ta­lie Co­le be­gynd­te at ind­spil­le ja­zz-stan­dard-san­ge i Nat King Co­le-stilen. Stof­mis­brug og suc­ces ’Un­for­get­tab­le’-abum­met fra 1992 solg­te over 11 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer. Sam­ti­dig ka­ste­de sang og al­bum og­så tre Gram­my-pri­ser af sig. Og si­den­hen var Na­ta­lie og­så kunst­ne­risk ce­men­te­ret i rol­len som ’sin fars dat­ter’.

I alt nå­e­de Na­ta­lie Co­le at sa­el­ge 32 mil­li­o­ner al­bum. Men pres­set bå­de i bran­chen og i pri­vat­li­vet var stort.

Det før­te til her­o­in- og cra­ck-mis­brug. Stof­mis­bru­get før­te til hel­bredspro­ble­mer. Som 59-årig fik Na­ta­lie Co­le en ny­re­trans­plan­ta­tion. Og un­der sin sid­ste tur­né i 2015 var Na­ta­lie Co­le i re­gel­ma­es­sig di­a­ly­se­be­hand­ling.

Na­ta­lie Co­le nå­e­de at bli­ve gift og skilt tre gan­ge. Hen­des voks­ne søn Rob­bie var mu­si­ker i mo­de­rens band. Og sam­men med Na­ta­lies to sø­stre sad han ved ho­spi­tals­sen­gen, da Na­ta­lie Co­le dø­de tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.