Ka­ren JO­HAN­NE KL­INT

BT - - SØNDAG -

Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad er din styr­ke? Er du kom­met dig oven­på den skal­le, du blev nik­ket? Hvil­ke tre film sy­nes du er de bed­ste? Hvad vil du ger­ne hu­skes for?

Har du et mot­to? Hvad er det vig­tig­ste, du har la­ert i li­vet? Sy­nes du ’gam­le da­ge’ var bed­re end Dan­mark i 2015?

68 år – MF for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne – Bor i Vej­le

At jeg kan ha­ve for sva­ert ved at si­ge nej til at hja­el­pe an­dre. At jeg er flit­tig, ret vi­den­de og åben for an­dres hold­nin­ger. Ja, den hi­sto­rie blev pu­stet for me­get op. Den un­ge mands at­ti­tu­de er et be­vis på, hvad et dår­ligt liv kan fø­re med sig. I et vel­fa­erds­sam­fund bur­de vi kun­ne hja­el­pe børn og un­ge i ti­de. Så hav­de han gi­vet haft et bed­re liv i dag. Jeg går alt for sja­el­dent i bi­o­gra­fen, men det må va­e­re tre James Bond­film – jeg har set al­le 007-fil­me­ne me­re end én gang. At jeg har gjort en for­skel for men­ne­sker med sa­er­li­ge be­hov. Og at jeg har bi­dra­get til et godt sam­ar­bej­de på tva­ers af tros­sam­fun­de­ne i Dan­mark. Man kan ik­ke kri­ti­se­re no­get uden selv at gø­re no­get ved det. Det la­er­te jeg af min mor, der i øv­rigt var hel­hjer­tet ra­di­kal li­ge til sin død.

At respek­te­re an­dre og selv ta­ge en tørn. Bå­de og, no­get var min­dre stres­set, men jeg vil ik­ke und­va­e­re de frem­skridt, der er sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.