En gang­ster tak­ker af har le­vet det vil­de gangster­liv og til­bragt me­re end 30 år bag fa­engs­lets mu­re. Langt de fle­ste af dem i det le­gen­da­ri­ske Vrids­lø­se­lil­le Stats­fa­engsel. Nu luk­ker og sluk­ker faengslet ef­ter me­re end 150 år, og Lon­ne er ble­vet tam

BT - - SØNDAG -

GANGSTER­LIV

Han står der for at vin­ke far­vel. Til sin egen for­tid og til det le­gen­da­ri­ske fa­engsel i Al­bert­slund uden­for Kø­ben­havn, som har va­e­ret hjem­sted for nog­le af Danmarks far­lig­ste kri­mi­nel­le, og nu, ef­ter me­re end 150 år, luk­ker og sluk­ker: Vrids­lø­se­lil­le Stats­fa­engsel.

»Mit gam­le hjem,« som Lon­ne kal­der det. Og skal han va­e­re helt ae­r­lig, er luk­nin­gen lidt trist.

»For det er sgu det bed­ste fa­engsel,« si­ger ken­de­ren Lon­ne, ali­as Leon Er­ling Fri­strup Jen­sen, som har til­bragt knap halv­de­len af sit 66-åri­ge liv bag trem­mer. Ho­ved­par­ten af dem i net­op Vrids­lø­se­lil­le sam­men med mordere og stor­svind­le­re, narkos­mug­le­re og pa­edo­fi­le.

Det­te er hi­sto­ri­en om dem beg­ge. Om gangste­ren Lon­ne og om faengslet Vrids­lø­se­lil­le.

Han er gam­mel Vester­bro-dreng - der­af til­nav­net - men bor i dag i et klas­sisk be­ton­byg­ge­ri fra 70er­ne i Brønd­by Strand i ud­kan­ten af Kø­ben­havn, hvor man ik­ke skal tra­e­de man­ge skridt ind i lej­lig­he­den, før man er ved at snub­le over en gi­gan­tisk tøj-ti­ger, et ju­le­trae, actionfi­gu­rer og krav­le­nis­ser. Her bor 66-åri­ge Lon­ne nem­lig sam­men med sin ot­te-åri­ge søn Dan­ni.

»Han sty­rer he­le lor­tet,« gri­ner han. Og til­fø­jer så med uven­tet ka­er­lig al­vor i stem­men: »Det er ham, der hol­der mig i li­ve.«

Det er ik­ke de ord, man for­ven­ter kom­me ud af mun­den på den overta­to­ve­re­de gang­ster. ’Born free - Co­pen­ha­gen’ står der f.eks. mejs­let med sort bla­ek ind i den skal­de­de is­se. Ven­der han nak­ken til, fyl­der tre af hans fi­re søn­ners nav­ne og fød­selsår bag­ho­ve­det. Re­mi 80, Ron­nie 78. Og Dan­ni 07.

Sus­an­ne Jo­hans­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.