T

BT - - SØNDAG -

Dor­te Han­sen

ør du va­e­re den før­ste, der si­ger ’jeg el­sker dig’? At ta­ge ini­ti­a­tiv til sex ef­ter måneder el­ler så­gar he­le år uden? Tør du stå frem og vi­se di­ne sår­ba­re sider?

Når vi fø­ler os sår­ba­re, fø­ler vi os ud­sat­te, åb­ne for at bli­ve dømt el­ler lat­ter­lig­gjort af an­dre. Men i vir­ke­lig­he­den kan de sår­ba­re sider be­ri­ge vo­res liv, forta­el­ler ame­ri­kan­ske Brené Brown, ph.d., for­sker i skam og pro­fes­sor på Uni­ver­si­ty of Hou­ston samt til­ba­ge­ven­den­de eks­pert på Opra­hs tv-sta­tion OWN.

»Hvis vi vil op­le­ve me­re me­nings­ful­de for­hold, stør­re idérig­dom og kre­a­ti­vi­tet samt me­re gla­e­de i li­vet, er vi nødt til at fin­de en må­de at ac­cep­te­re vo­res sår­bar­hed på. Vi er nødt til at va­e­re vil­li­ge til at prø­ve nye ting, at ri­si­ke­re at fejle, at si­ge, hvad vi ta­en­ker,« forta­el­ler Brené Brown til BT.

Mod­sat hvad vi of­te tror, er det at vi­se vo­res sår­bar­hed ik­ke lig med at va­e­re svag. Tva­er­ti­mod, si­ger Brown, der har skre­vet tre in­ter­na­tio­na­le be­st­sel­le­re om sår­bar­hed, hvoraf den se­ne­ste ’Ri­sing Strong’ ud­kom sid­ste år.

Mo­dig sår­bar­hed

Selv stod hun i 2010 frem og for­tal­te he­le ver­den om si­ne eg­ne usik­ker­he­der og fejl­trin i et fored­rag, der til hen­des egen over­ra­skel­se i dag er det fjer­de mest se­te no­gen­sin­de på fored­rags­si­tet TED.com.

»Ja, vi er fø­lel­ses­ma­es­sigt eks­po­ne­re­de, når vi er sår­ba­re, og – ja – at va­e­re sår­bar er ens­be­ty­den­de med at gå ind i det tor­tur­kam­mer, vi kal­der usik­ker­hed, og det kra­e­ver, at vi lø­ber fø­lel­ses­ma­es­si­ge ri­si­ci. Men der er in­tet tids­punkt, hvor det at lø­be ri­si­ci, at se uvis­hed i øj­ne­ne og at mø­de frem i vo­res liv, er lig med svag­hed. Hvis vi vil va­e­re mo­di­ge, er vi nødt til og­så at va­e­re sår­ba­re,« forta­el­ler hun.

Men det er ik­ke så li­ge­til at fin­de det mod frem. Of­te har vi brugt he­le li­vet på at un­der­tryk­ke de sider, vi fra barns­ben har la­ert at se som svag­he­der:

»Som børn har vi fun­det må­der at be­skyt­te os selv mod sår­bar­hed, mod at bli­ve sår­e­de, ned­gjor­te og skuf­fe­de. Vi har ta­get en rust­ning på.

Vi brug­te vo­res tan­ker, fø­lel­ser og op­før­sel som vå­ben, og vi la­er­te, hvor­dan vi gem­mer os selv – ja, li­ge­frem for­svin­der. Som voks­ne går det op for os, at for at le­ve et liv med vove­mod, for­mål og sam­men­ha­eng – at va­e­re den per­son, vi la­en­ges ef­ter at va­e­re – må vi igen va­e­re sår­ba­re. Vi må ta­ge vo­res rust­ning af, la­eg­ge våb­ne­ne fra os, stå frem og la­de os selv bli­ve set,« si­ger Brené Brown.

’’

Pro­ble­met er, at sår­bar­hed er ube­ha­ge­ligt, men nød­ven­digt:

»At fø­le sår­bar­hed er ker­nen i sva­e­re fø­lel­ser som frygt, sorg og skuf­fel­se, men det er og­så fø­de­ste­det for ka­er­lig­hed, til­hørs­for­hold, gla­e­de, em­pa­ti, in­nova­tion og kre­a­ti­vi­tet. Når vi luk­ker af for sår­bar­hed, di­stan­ce­rer vi os selv fra op­le­vel­ser, der brin­ger for­mål og me­ning i vo­res liv.«

En op­pu­stet bold un­der vand

Når det hand­ler om at hånd­te­re din egen sår­bar­hed, går du ty­pisk en af to ve­je: Modstand el­ler in­te­gra­tion. Du kan ka­em­pe med krop og sja­el for at skju­le din sår­bar­hed, el­ler du kan ar­bej­de på at ac­cep­te­re og le­ve med den.

De, der kaemper imod, mø­der ver­den med en fa­ca­de, forta­el­ler Brené Brown. Kam­pen for at skju­le sår­bar­hed sam­men­lig­ner hun med at hol­de en ka­em­pe op­pu­stet bold un­der vand – før el­ler si­den bli­ver du sand­syn­lig­vis så ud­mat­tet, at den pop­per op til over­fla­den. Og de un­der­tryk­te fø­lel­ser går ud over for­hol­det til an­dre og dig selv.

»Ved at fryg­te at tra­e­de ind i are­na­en – at duk­ke op i vo­res eget liv – of­rer vi bå­de for­hold og mu­lig­he­der, som må­ske ik­ke er til at red­de.

Vi spil­der vo­res dy­re­ba­re tid og ven­der ryg­gen til vo­res ga­ver, de unik­ke bi­drag, som kun vi kan til­by­de,« slut­ter Brené Brown.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.