DER­FOR SKAL DU TUR­DE VA­E­RE SÅR­BAR

BT - - SØNDAG -

Kan vi ma­er­ke og ud­tryk­ke vo­res sår­ba­re sider, vil vi få et ri­ge­re liv. Det me­ner psy­ko­log Emi­lie Ja­hn­nie Si­gård, der har skre­vet bo­gen ’Det sen­si­ti­ve hjer­te – Når al­le dø­re står åb­ne’, der net­op hand­ler om, hvor­dan sår­bar­hed vir­ker i par­for­hold, i re­la­tio­ner til os selv, og til vo­res børn. »Vi snak­ker enormt me­get om føl­som­me em­ner i det of­fent­li­ge rum, men re­elt er det ik­ke så le­galt at vi­se sår­bar­hed. Folk bli­ver lidt be­k­lem­te, når no­gen plud­se­lig vi­ser sår­bar­hed. At stå ved den si­de af sig selv sam­men med an­dre kra­e­ver enorm stor ac­cept af sig selv.«

Her gi­ver hun dig syv go­de grun­de til at fin­de mo­det frem og vi­se din sår­bar­hed: skrø­be­lig­hed som angst for at bli­ve for­ladt, el­ler når en, man el­sker, bli­ver al­vor­ligt syg. Der er en stør­re ac­cept og for­nem­mel­se af li­vets gang.«

4. For­sta­er­ker san­ser­ne

»Når man får kon­takt med det sår­ba­re i sig selv, får man fle­re nu­an­cer i li­vet og i si­ne op­le­vel­ser. Man for­sta­er­ker san­ser­ne. Man­ge når et tids­punkt i li­vet, hvor de op­le­ver en kedsom­hed, en fø­lel­se af gen­ta­gel­se, af at ha­ve set og prø­vet det he­le. Åb­ner man op for sår­bar­he­den, åb­ner man for nys­ger­rig­he­den og nye per­spek­ti­ver i li­vet.«

5. Ma­erk dig selv

»Det er lidt pa­ra­doksalt, at vi i vir­ke­lig­he­den bli­ver me­re skrø­be­li­ge af at skju­le vo­res sår­bar­hed. Det er som en da­em­ning – jo me­re der ho­ber sig op bag den, de­sto me­re tru­er den med at bri­ste. Jo me­re man luk­ker fø­lel­ser in­de, de­sto me­re bli­ver de en ulem­pe.«

6. Gi­ver an­dre mod

»Jo me­re man åb­ner op for sin egen sår­bar­hed, de­sto me­re kan man åb­ne og gå dy­be­re i for­hol­de­ne med an­dre. Når du har mo­det, gi­ver det og­så an­dre mo­det til, at de kan vi­se de­res sår­bar­hed. Plud­se­lig har du en fa­mi­lie el­ler et for­hold, hvor der sker no­get helt an­det.«

7. Ro og na­er­va­er

»Sår­bar­hed gør os me­re jord­na­e­re – gi­ver me­re ro. Vi for­ven­ter of­te, at vi bli­ver sva­ge af at ma­er­ke sår­bar­he­den, men der sker det mod­sat­te. Kon­tak­ten til vo­res in­der­ste be­hov gi­ver os ro og me­re na­er­va­er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.