E

BT - - SØNDAG -

fter ju­lens fe­de må­l­ti­der har du na­tur­ligt lyst til let­te­re mad. Dét skal du ud­nyt­te til at få fle­re grønt­sa­ger ind i din kost, me­ner grønt­sags­pas­sio­nist og mad­blog­ger Ma­ria Eng­b­jerg fra BTs Madsko­le. »Man­ge har for­nem­mel­sen af, at de­cem­ber har va­e­ret fuld af lidt ri­ge­lig mad, kon­fekt og pe­ber­nød­der. Nu har man brug for at fø­le en let­hed i krop­pen. Her kan grønt­sa­ger plud­se­lig bli­ve ens bed­ste ven,« si­ger Ma­ria Eng­b­jerg.

Har man ik­ke va­e­ret så god til det grøn­ne tid­li­ge­re, er ja­nu­ar må­ne­den at kom­me i gang, for der er ly­sten der me­re na­tur­ligt, ly­der bud­ska­bet fra grønt­sagskok­ken.

Hun an­be­fa­ler isa­er sup­per som en rig­tig god må­de at ind­ta­ge man­ge grønt­sa­ger på én gang, »og sam­ti­dig få den var­me og let­hed i krop­pen, som vi har brug for i ja­nu­ar«.

Til­be­hø­ret får sup­pen til at ma­et­te

Men man­ge har for­dom­me om sup­pe. At det ik­ke er et rigtigt må­l­tid. At sup­pe slet ik­ke ma­et­ter nok. Ma­ria Eng­b­jerg er helt enig.

»Man­ge be­går den fejl at tro, at de kun skal ha­ve sup­pe. Nej, det bli­ver man ik­ke ma­et af. En ti­me ef­ter er man sul­ten igen. Der­for skal ma­ven selv­føl­ge­lig ha­ve no­get me­re at ar­bej­de med end kun fly­den­de grønt­sa­ger. El­lers ry­ger det ba­re li­ge igen­nem sy­ste­met,« si­ger Ma­ria Eng­b­jerg.

Vin­ter­grønt­sa­ger som rod­frug­ter er iføl­ge hen­de ge­ni­a­le at la­ve sup­pe af, for­di de ma­et­ter.

»Der er man­ge fle­re fi­bre og me­get me­re ener­gi i de grove grønt­sa­ger, for­di det har vi brug for om vin­te­r­en. Når man blen­der kog­te rod­frug­ter får man sam­ti­dig en sup­pe med en la­ek­ker cre­met og flø­de­ag­tig kon­si­stens, som vi og­så har lyst til i de kol­de måneder,« for­kla­rer Ma­ria Eng­b­jerg.

Men ma­et­he­den kom­mer og­så af at ha­ve no­get at tyg­ge i. Her er top­pings ge­ni­a­le. Bå­de på sup­per og al­le an­dre ret­ter, hvad en­ten det er sa­la­ter, ta­er­ter el­ler f.eks. gry­de­ret­ter.

»Top­pings kan va­e­re alt fra fri­ske sprø­de grønt­sagstern til nød­der, bøn­ner el­ler kødre­ster fra i går. Det gør isa­er grøn­ne ret­ter så me­get sjove­re at spi­se, for du får bå­de no­get at bi­de i, no­get der ma­et­ter, og som ser la­ek­kert ud,« ly­der det fra Ma­ria Eng­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.