MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Sø­sken­de­flok­ken

1.

Ka­ren Jo­han­ne Kl­int (født 6. ok­to­ber 1947 i Hem­mer­s­lev) er fol­ke­tings­med­lem for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­den 2007. Ka­ren er dat­ter af hus­mand Chr. Reg­nar og In­ger Kl­int Jen­sen. So­ci­al­pa­e­da­gog i 1970, mer­ko­nom i per­so­nale­le­del­se. Var om­sorgs­as­si­stent og af­de­lings­le­der 1970-80, pa­e­da­go­gisk kon­su­lent 1980-87, sted­fortra­e­der i vok­sen- & han­di­ca­paf­de­lin­gen Vej­le Amt 1988-93. Kon­sti­tu­e­ret cen­ter­le­der i Søn­der­par­ken 1994-98. Med­lem af Børkop By­råd 197880 og Vej­le By­råd 1986-98. Med­lem af Kom­mu­ne­for­e­nin­gen i Vej­le Amt 199094. Med­lem af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes be­sty­rel­se i Bred­bal­le fra 1994. For­mand for So­ci­al Ud­vik­lings Fond (SUF) 1995-98.

Her er jeg halvan­det år og sam­men med mi­ne to brødre og en sto­re­sø­ster i 1949. Vi er op­rin­de­ligt seks sø­sken­de, men en sø­ster dø­de, før jeg blev født, og min ae­ld­ste bror mi­ste­de li­vet i en tra­fi­ku­lyk­ke, da han var 50. Mi­ne sø­sken­de si­ger, at jeg var na­e­sten to år, in­den jeg fik hår. Jeg blev født tem­me­lig me­get for tid­ligt og var un­der ku­vø­se­va­egt, og de sag­de, jeg lig­ne­de en grim fugle­un­ge, og der­for vil­le de ik­ke pas­se mig. Min mor måt­te ta­ge den der slat­ne ba­by selv. Når min sø­ster Lis, hen­de med flet­nin­ger­ne, skul­le gå tur med mig i bar­ne­vog­nen, måt­te jeg ik­ke sid­de op. Hvis jeg gjor­de det, trak hun mig i be­ne­ne for at la­eg­ge mig ned, for hun vil­le ik­ke vi­se mig til ve­nin­der­ne. Jeg hav­de en sø­ster - Ka­ren - der dø­de un­der kri­gen af en hjer­te­fejl. Hun nå­e­de at bli­ve fi­re år, og hun var, mod­sat mig, et smukt og yn­digt barn.

Her er jeg fi­re år og li­ge er­kla­e­ret rask ef­ter strå­le­be­hand­ling af et med­født mis­far­vet ma­er­ke i an­sig­tet. Jeg sid­der med min bror Hen­ning, og jeg har en­de­lig få­et en prin­ses­se­krøl­le. Jeg hav­de va­e­ret i strå­le­be­hand­ling fle­re gan­ge, for jeg var født med en jord­ba­er­plet, et rødt ma­er­ke ved det ene øre, som var for­sta­die til kra­eft, og jeg hu­sker, der blev sat en klump af ra­dio­ak­tivt stof på et pla­ster op un­der mit øre.Det var før strå­le­ka­no­ner­ne blev op­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.