’Jeg vil jo ik­ke va­e­re et svi­ger­mon­ster’

BT - - SØNDAG -

Ka­e­re An­net­te

Jeg er far­mor til en dej­lig pi­ge på 2,5 år, som til­sy­ne­la­den­de desva­er­re har et dår­ligt im­mun­for­svar. Hun er of­te syg, kon­stan­te 11-tal­ler un­der na­e­sen, sover dår­ligt, får pe­ni­cil­lin af og til.

Jeg er så ked af det, for jeg er kom­met til at blan­de mig i dag … igen! Vi er me­get al­ler­gi­ske i fa­mi­li­en. Jeg har for­sig­tigt gjort op­ma­er­k­som på, at ma­elk er år­sag til 80 pct. af ørebørn som mit bar­ne­barn, som har få­et dra­en i ører­ne. Og 70 pct. af im­mun­for­sva­ret har di­rek­te sam­men­ha­eng med for­dø­jel­sen.

Fora­el­dre­ne har nu selv kon­sta­te­ret, at der nok er no­get om snak­ken med hen­syn til ma­el­ken … al­li­ge­vel fort­sa­et­ter de med at gi­ve ma­elk, sam­ti­dig med at lil­lepi­gen får lak­to­se­fri yog­hurt. Det gi­ver jo in­gen me­ning.

Jeg kan ik­ke hol­de min mund … dog prø­ver jeg at si­ge det så diplo­ma­tisk som mu­ligt, men jeg kom­mer alt­så al­li­ge­vel til at såre min svi­ger­dat­ter. Men jeg kan hel­ler ik­ke hol­de ud, at lil­lepi­gen er syg he­le ti­den.

Ka­e­re An­net­te, hvor fin­der jeg ba­lan­cen? Jeg vil jo ik­ke va­e­re et svi­ger­mon­ster!

Ka­e­re fortvivlede

Du lig­ger gi­vet in­de med nog­le nyt­ti­ge in­for­ma­tio­ner, og di­ne in­ten­tio­ner fejl­er hel­ler ik­ke no­get. Men din svi­ger­dat­ter vil selv. Hun vil ha­ve chan­cen for at nå frem til den tan­ke­ra­ek­ke, der skal lø­se pro­ble­met i sid­ste en­de. Det er et be­hov hos hen­de. Det ene­ste, du kan gø­re, er at forta­el­le om din eg­ne er­fa­rin­ger.

bt.dk/brev­kas­ser Uden at forta­el­le hen­de, hvad hun skal gø­re. Må­ske skal du li­ge­frem an­spo­re hen­de til at tro, at hun selv har få­et den tan­ke, som du går rundt med. Men den ma­nøv­re er van­ske­lig.

Hvor er din søn i det­te her? Kan han va­e­re den, du de­ler di­ne er­fa­rin­ger med? Kan han va­e­re bin­de­led­det? Jeg sy­nes ik­ke, du skal tie, men jeg sy­nes, du skal sa­et­te ord på, hvor sva­ert det er for dig at si­ge tin­ge­ne på den rig­ti­ge må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.