Sand­he­den om din rej­se Smug­kig:

BT - - REJSER -

Rej­se­bu­reau­er le­ver af at sa­el­ge rej­ser, og der­for rum­mer om­ta­ler­ne af eg­ne pro­duk­ter på hjem­mesi­der og i ka­ta­lo­ger mas­ser af lov­pris­nin­ger og su­per­la­ti­ver. Men kan man sto­le på bu­reau­er­nes be­skri­vel­ser af rej­ser­ne, el­ler er der ta­le om unu­an­ce­re­de skøn­ma­le­ri­er?

Det kan va­e­re sva­ert at gen­nem­skue, og der­for har hjem­mesi­der som den ame­ri­kan­ske TripAd­visor og dan­ske Trust­pi­lot i de se­ne­re år haft stor suc­ces. Her kan al­min­de­li­ge men­ne­sker gå ind og an­mel­de alt fra rej­ser til be­søg på ho­tel­ler og re­stau­ran­ter.

Ef­ter­føl­gen­de kan man la­e­se om tid­li­ge­re ga­esters op­le­vel­ser og vur­de­rin­ger af et gi­vent sted. Pro­ble­met er blot, at dis­se tje­ne­ster let kan mis­bru­ges. Ho­tel­ler og re­stau­ran­ter kan selv fa­bri­ke­re po­si­ti­ve an­mel­del­ser, li­ge­som kon­kur­ren­ter til­sva­ren­de kan gå ind og skri­ve fal­ske ne­ga­ti­ve an­mel­del­ser. Ny ser­vi­ce Blandt an­det for at sik­re sig kun­de­an­mel­del­ser­nes au­ten­ci­tet har rej­se­bu­reau­et Al­ba­tros Tra­vel net­op lan­ce­ret en ny ser­vi­ce, hvor ga­ester­nes op­le­vel­se af en gi­ven run­drej­se of­fent­lig­gø­res på fir­ma­ets hjem­mesi­de. På den må­de kan folk, der over­ve­jer at ta­ge med på en frem­ti­dig rej­se til sam­me sted, la­e­se, hvad tid­li­ge­re ga­e­ster sy­nes om rej­sen der­til. Kun­der­ne får ef­ter en rej­se mu­lig­hed for at gi­ve rej­sen fra nul til fem stjer­ner, samt at skri­ve en ud­dy­ben­de kom­men­tar.

Iføl­ge salgs­di­rek­tør Jens H. Ras­mus­sen fra Al­ba­tros sik­rer sy­ste­mets op­byg­ning, at kun folk, der rent fak­tisk har va­e­ret på rej­sen, får lov til at an­mel­de den. Sam­ti­dig ry­ger al­le vur­de­rin­ger di­rek­te på fir­ma­ets hjem­mesi­de, uan­set om de er po­si­ti­ve el­ler ne­ga­ti­ve.

»Vi har et fil­ter, der fra­sor­te­rer kra­en­ken­de sprog­brug og nav­ne på per­so­ner. Men el­lers re­di­ge­rer el­ler cen­su­re­rer vi ik­ke i an­mel­del­ser­ne,« lover Jens H. Ras­mus­sen. Ho­tel-an­mel­del­ser Hos et an­det af lan­dets største rej­se­bu­reau­er, Star Tour, har man i no­gen tid og­så of­fent­lig­gjort ga­ester­nes an­mel­del­ser på fir­ma­ets egen hjem­mesi­de. Her kan kun­der­ne be­døm­me det ho­tel, som de har bo­et på un­der fe­ri­en, i fi­re for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er med ka­rak­te­rer fra 1 til 10 og kom­me med kom­men­ta­rer.

Iføl­ge pres­se­chef Ni­ko­lai Johnsen fra Star Tour re­di­ge­res der ik­ke i an­mel­del­ser­ne, li­ge­som de ne­ga­ti­ve ik­ke fra­sor­te­res. Sam­ti­dig er det kun egent­li­ge ga­e­ster, der kan an­mel­de en rej­se.

Der­for me­ner Ni­ko­lai Johnsen og­så, at bu­reau­ets kun­de­an­mel­del­ser gi­ver langt me­re ae­r­li­ge vur­de­rin­ger end til­sva­ren­de an­mel­del­ser på TripAd­visor og Trust­pi­lot. Ne­ga­tiv re­spons Hos Star Tour fo­re­tra­ek­ker man na­tur­lig­vis po­si­ti­ve an­mel­del­ser, men ne­ga­ti­ve kan og­så ha­ve va­er­di for sel­ska­bet.

»Hvis et ho­tel kon­ti­nu­er­ligt får dår­li­ge ka­rak­te­rer af vo­res ga­e­ster, re­a­ge­rer vi på det­te ved en­ten at op­si­ge kon­trak­ten med ho­tel­let el­ler at gi­ve dem en ge­val­dig op­sang,« forta­el­ler pres­se­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.