Nyt gear

BT - - REJSER -

Det er sja­el­dent at fin­de ski og snow­bo­ards, der pas­ser til al­le udø­ve­re li­ge fra be­gyn­de­re til den pro­fes­sio­nel­le. Det er ik­ke de­sto min­dre til­fa­el­det med Bur­ton Pro­cess Flying V, der an­gi­ve­ligt er det mest al­si­di­ge snow­bo­ard på mar­ke­det, og som blandt an­det be­nyt­tes af snow­bo­ard­s­tjer­nen Mark McMor­ris. Hem­me­lig­he­den bag er, at hvert en­kelt bo­ard er byg­get af hund­re­de­vis af små kom­po­nen­ter. Pris: 3.199 kr.

Pris: 899 kr. Fi­s­chers Ran­ger 12 Va­cuum Ful­l­fit gør de­res bed­ste for at fjer­ne ube­hag. Støv­ler­nes skal og in­der­ma­te­ri­a­le for­mes ef­ter fo­den ved hja­elp af vaku­um­tek­nik og gi­ver en in­di­vi­du­elt til­pas­set støv­le. Den har des­u­den skridsik­re så­ler og stø­dab­sor­be­ring, der gør det me­re be­ha­ge­ligt at gå. Pris: 4.599 kr. inkl. til­pas­ning

Pris:

Pro­duk­ter­ne kan kø­bes i en ra­ek­ke ski­for­ret­nin­ger lan­det over – blandt an­det Surf & Ski.

He­lo 2.0 fra Anon ve­jer blot 370 gram. Luk­ke­sy­ste­met Boa gør brug af mag­ne­ter og sik­rer en op­ti­mal pas­form. Hjel­men har det let­te­ste spa­en­de på mar­ke­det, som til­med kan be­tje­nes med luf­fer på. Der­u­d­over kan li­ner og øre­klap­per ta­ges af, så det er mu­ligt at ha­ve hue på un­der hjel­men.

Det er sva­ert at lø­be på ski uden at kom­me til at sve­de, og i kol­de om­gi­vel­ser er det vig­tigt at få trans­por­te­ret fug­tig­he­den va­ek, så man ik­ke bli­ver kold. Den­ne egen­skab me­stres til ful­de i den nye FRX-kol­lek­tion fra Kjus. Her in­de­hol­der jak­ke og buk­ser den så­kald­te Der­mizax-mem­bran, der sik­rer en sa­er­de­les ef­fek­tiv fugt­trans­port og ånd­bar­hed. Tø­jet er fa­bri­ke­ret i et stof kal­det Whi­te Dra­gon, der sam­ti­dig gi­ver en hidtil uset stra­ek­bar­hed.

Jak­ke 5.999 kr. og 4.199 kr. for buk­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.