TRE KULI­NA­RI­SKE OP­LE­VEL­SER I VAL D’ISÈRE

BT - - REJSER -

Tag på kok­ke­kur­sus på det fem­stjer­ne­de ho­tel, Bar­mes des Ours, der lig­ger i et stort og stem­nings­fuldt cha­let. Hu­sets chèf, Alain La­mai­son, var den før­ste i Val d’Isère, der fik en Mi­chel­in­stjer­ne. I køk­ke­net kan man føl­ge med i, hvor­dan hans nø­je sor­te­re­de in­gre­di­en­ser skridt for skridt bli­ver til et him­melsk må­l­tid. På me­nu­en er der fois gras og and fra La­mai­sons fø­de­sted i Lan­des, til­sat sor­te trø­f­ler og et va­eld af for­skel­li­ge rod­frug­ter. Chè­fen går me­to­disk til va­er­ks, alt imens kol­le­ger­ne har travlt med at til­be­re­de an­dre ret­ter. Hans fi­lo­so­fi er at gi­ve si­ne folk an­svar, og han ved ik­ke no­get va­er­re end chè­fer, der rå­ber i køk­ke­net. Og hel­dig­vis for det. Der er så­le­des madro, da vi til sidst får lov til at spi­se det he­le, og run­de af med en fla­ske CôteRo­tie fra Rhô­neda­len til et ud­valg af oste, hvor Beau­fort er klas­si­ke­ren over dem al­le i al­per­ne. Som ek­stra bonus lig­ger køk­ke­nets sto­re vin­du­er li­ge ud til den olym­pi­ske pi­ste. Et kok­ke­kur­sus med Alain La­mai­son på Hôtel Les Bar­mes de l’Ours ko­ster cir­ka 650 kr. per per­son og fin­der sted 8-10 gan­ge om må­ne­den. Prøv en af by­ens nye re­stau­ran­ter, nem­lig le Ba­raque, hvis ejer, Alain Per­ri­er, har byg­get sit barn­doms­hjem om til en re­stau­rent.

Køk­ke­net er ba­se­ret på lo­ka­le ret­ter, og lo­ka­let er ind­ret­tet med mo­der­ne kunst. Der er så me­get at kig­ge på, at man na­e­sten glem­mer ma­den, som i øv­rigt er upå­kla­ge­lig, og så­dan op­le­ver vi det fle­re ste­der i Val d’Isère, bå­de på pi­ster­ne og i lands­by­en, hvor de yng­ste ge­ne­ra­tio­ner har brudt med den tra­di­tio­nel­le cha­let­stil med kob­ja­el­der og ra­clet­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.