’DET GØR ONDT’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­ET PÅ SEN­SA­TIO­NEN over pra­e­sta­tio­nen. Rusland hav­de vun­det sin ind­le­den­de grup­pe, mens vi i vo­res var endt på fjer­de­plad­sen. Selv­om vi var un­der­dogs, gav vi dem kamp til stre­gen.«

Det var an­det år i tra­ek, at kvart­fi­na­len blev en­de­sta­tio­nen for Dan­mark ved et U20-VM.

»Sid­ste år tab­te vi 0-8 til Ca­na­da. Jeg sy­nes, at pra­e­sta­tio­nen den­ne gang er end­nu me­re impo­re­ne­de. For et år si­den hav­de vi man­ge in­di­vi­du­a­li­ster på hol­det. Ved det­te VM er det kol­lek­ti­vet, der har stå­et di­stan­cen,« sag­de Jep­pe Kors­gaard, der til dag­lig er forward i den dan­ske liga­klub Aal­borg Pira­tes. Teg­ner lyst U20-lands­hol­dets tra­e­ner, Olaf El­ler, var enig.

»Der er grø­de i dansk is­ho­ck­ey i dis­se år. Vi rå­der over nog­le me­get sta­er­ke og ta­lent­ful­de spil­le­re. På det hold, der har re­pra­e­sen­te­ret Dan­mark ved U20-VM i Fin­land, kan Selv­føl­ge­lig er vi sinds­sygt skuf­fe­de over re­sul­ta­tet. Ta­et­te­re på en VM-se­mi­fi­na­le kan man jo na­e­sten ik­ke kom­me halv­de­len af spil­ler­ne og­så va­e­re med ved VM na­e­ste år (i Ca­na­da, red.). Så det teg­ner lyst for os,« sag­de Olaf El­ler, der hav­de føl­gen­de for­kla­ring på, hvor­for hans trop­per kun­ne pres­se Rusland så me­get, som til­fa­el­det var.

»Vi spil­le­de jo 2-2 mod dem ved VM i fjor og hav­de in­den kam­pen den­ne gang få­et ana­ly­se­ret de­res spil ned til mind­ste de­tal­je. I den for­bin­del­se fortje­ner spil­ler­ne stor ros for at ud­fø­re den lag­te tak­tik til na­er­mest per­fek­tion,« sag­de Olaf El­ler.

Blandt til­sku­er­ne til VM-kvart­fi­na­len i Hels­ing­fors var Danmarks Is­ho­ck­ey Uni­ons di­rek­tør, Ul­rik Lar­sen.

»Før U20-VM var der ik­ke en ene­ste, der hav­de reg­net med, at vi kun­ne spil­le li­ge op med Rusland, og kun va­e­re 44 se­kun­der fra en se­mi­fi­na­le. Men hel­dig­vis fik vi vist, at de fem mil­li­o­ner kro­ner, som Team Dan­mark støt­ter vo­res tre mand­li­ge lands­hold med, er gi­vet godt ud,« sag­de han. Mas­ser af ta­lent Se­ne­re i 2016 skal U18-lands­hol­det og­så spil­le VM, mens se­ni­o­r­lands­hol­det bå­de skal i ak­tion ved A-VM og i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen.

»Re­sul­ta­tet ved U20-VM vi­ser, at dansk is­ho­ck­ey i øje­blik­ket rå­der over en sta­erk ta­lent­mas­se. Vo­res re­sul­ta­ter med ju­ni­o­r­lands­hol­de­ne er kon­stan­te og kon­ti­nu­er­li­ge, og på ju­ni­o­r­plan har vi li­ge nu di­stan­ce­ret sto­re na­tio­ner som Tys­kland og Nor­ge. Men det er og­så be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at vi si­den 2003 har va­e­ret fast in­ven­tar ved se­ni­o­rer­nes bed­ste VM, og at U20-lands­hol­det nu har va­e­ret ta­et på at kom­me i VM-se­mi­fi­na­len. Stor ca­deau til ch­eftra­e­ner Olaf El­ler og re­sten af tra­e­ner­tea­met,« sag­de Ul­rik Lar­sen.

U20-VM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.