Dra­e­ben­de smil –

Lio­nel Messi, Lu­is Suárez og Ney­mar – el­ler ba­re ’MSN’ – sco­rer ik­ke ba­re man­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DØDELIG TRIO ba­nen, « si­ger jour­na­li­sten og for­fat­te­ren Asker Hedegaard Boye.

Tag med, at Di­a­rio Sport først på må­ne­den kun­ne be­ret­te, at Ney­mar skul­le va­e­re på jagt ef­ter et nyt hus. Ude­luk­ken­de for at bo ta­et­te­re på si­ne to an­grebs­kol­le­ger.

Og som Lu­is Suárez for­le­den kon­sta­te­re­de, ef­ter at ha­ve over­strå­let alt og al­le med et hat­tri­ck i klubVMs se­mi­fi­na­le mod ki­ne­si­ske Gu­angzhou Ever­gran­de.

»Jeg sav­ne­de Messi og Ney­mar. De gør for­skel­len,« sag­de han om de ska­de­de hold­kam­me­ra­ter.

I FC Bar­ce­lo­na er der li­ge nu tre kon­stant skin­nen­de stjer­ner, hvil­ket ik­ke mindst har pil­let ved Lio­nel Mes­sis sta­tus i FC Bar­ce­lo­na. Nye rol­ler Som Ney­mar sag­de, da Lio­nel Messi for ny­lig fik co­me­ba­ck ef­ter ot­te ugers ska­de­pau­se (i en kamp hvor han selv og Suárez al­le­re­de hav­de sco­ret):

»Mod slut­nin­gen kig­ger jeg ba­re ef­ter Leo, så han og­så kun­ne få sit mål.« Det fik han så. »Det, at Ney­mar over­ho­ve­det kan til­la­de sig at si­ge det, si­ger no­get om, at rol­ler­ne må­ske ik­ke er byt­tet om, men de er i hvert fald for­an­dre­de. Li­ge nu er vi fak­tisk i en si­tu­a­tion, hvor hie­rar­ki­et er ret fladt mel­lem de tre – for­stå­et på den må­de at Messi i de se­ne­ste seks-sy­vot­te sa­e­so­ner har va­e­ret Bar­ce­lo­nas alt­over­skyg­gen­de stjer­ne,« si­ger Asker Hedegaard Boye og til­fø­jer:

»Ney­mar ved godt, han har va­e­ret den mest af­gø­ren­de spil­ler på den nok bed­ste hold i ver­den. Og fak­tisk har Messi det nok me­get godt med si­tu­a­tio­nen. Det ta­ger et pres fra hans skul­dre, og fak­tisk tror jeg ik­ke, at han har det sto­re pro­blem med, at han er langt ef­ter de an­dre på top­sco­rer­li­sten, og at al­le ta­ler om Ney­mar.« Me­re di­rek­te Lio­nel Messi an­er­ken­der da og­så selv, at til­gan­gen af front­kum­pa­ner­ne har få­et FC Bar­ce­lo­na til at sky­de med nye of­fen­si­ve mu­lig­he­der.

»Vi har aen­dret lidt på vo­res spil, og vi er me­re di­rek­te nu. Vi vil sta­dig ger­ne ha­ve bol­den og kon­trol­le­re kam­pen, men vi har til­ført ide­en om, at vi med to bold­be­rø­rin­ger kan nå mod­stan­de­rens felt,« sag­de han in­den klub-VM.

Asker Hedegaard Boye ud­dy­ber, hvor ’MSN’-trio­en har for­an­dret spil­lesti­len i den ca­ta­lan­ske klub:

»Der er kom­met en an­den fart og ufor­ud­si­ge­lig­hed ind i of­fen­si­ven. Bar­ce­lo­na har gi­vet lidt køb på de ide­a­ler, klub­ben hav­de før – og­så for at ru­ste sig til en tid uden Xavi og Inies­ta – og er ble­vet et me­re ’nor­malt’ fod­bold­hold. Men til gen­ga­eld har man så tre mand, der spar­ker alt ind. Hvor man før kun hav­de én.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.