– dra­e­ben­de stil

Mål. De har og­så gi­vet FC Bar­ce­lo­na et an­det ud­tryk og di­men­sion end tiki-ta­ka

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lio­nel Messi – 48 mål, 23 as­si­ster i 2015 Ar­gen­ti­na, 28 år »Han har en lidt an­den rol­le end for nog­le år si­den. Han er i end­nu hø­je­re grad en af­slut­ter i dag. Man er gå­et va­ek fra det med, at han skul­le ha­ve bol­den langt ne­de på ba­nen, og at alt spil skul­le byg­ges op om­kring ham. Når Messi får bol­den, skal han ta­ge et-to hur­ti­ge tra­ek og så af­slut­te på kan­ten af fel­tet. El­ler ind­gå i kom­bi­na­tions­spil og af­slut­te in­de i fel­tet. Der er sket no­get med hans rol­le. Han er gå­et fra at va­e­re en of­fen­siv spil­ler til at va­e­re en me­re ren­dyr­ket an­gri­ber.« 2016 »Vi har nok set Messi top­pe: I 2011-12 var han ene­stå­en­de og mu­lig­vis den bed­ste fod­bold­spil­ler ver­den har set, og selv om han sta­dig er ene­stå­en­de, er den tid slut, hvor vi ser ham af­drib­le et halvt hold og spar­ke den op i hjør­net - og selv i de bed­ste kam­pe i CL va­e­re uover­truf­fen. Han har spil­let på top­plan, si­den han var 17 år, er ved at va­e­re slidt og er ble­vet grad­vist me­re ska­det. Ry­ger han ud igen, er det ik­ke la­en­ge­re en trio.« Lu­is Suárez – 48 mål, 22 as­si­ster i 2015 Uru­gu­ay, 28 år »Han er me­re en gam­mel­dags ’ni­er’, en af­slut­ter, men han kan og­så me­re end det. Et ty­pisk Suárez-mål er så­dan et, hvor han får bol­den i dyb­den, ska­e­rer ind for­an mod­stan­de­ren og spar­ker den ef­ter­tryk­ke­ligt ind. Han er den tek­nisk sva­ge­ste af de tre, og det er jo me­re, for­di de to an­dre er fan­ta­sti­ske. Han sco­rer og as­si­ste­rer li­ge så hyp­pigt som de an­dre to, men han har ik­ke så stort an­svar på si­ne skul­dre. Han er ik­ke la­en­ge­re en en­mands­ha­er, men det pas­ser ham nok og­så fint, at han ik­ke skal op­fin­de den dy­be tal­ler­ken hver gang. Han skal ’ba­re’ spar­ke den i kas­sen.« 2016 »Så la­en­ge han spil­ler for så godt et hold som FC Bar­ce­lo­na, vil han sco­re man­ge mål, som vi har set ham gø­re si­den de før­ste år i Ajax. Han vil ik­ke vin­de pri­ser for det ene el­ler an­det, men han vil bli­ve ved med at va­e­re en må­l­ma­ski­ne.« Ney­mar – 41 mål, 16 as­si­ster i 2015 Bra­si­li­en, 23 år »Han har sam­me rol­le, som Ro­nal­din­ho hav­de på FC Bar­ce­lo­nas hold: Med et ud­gangs­punkt til ven­stre, hvor­fra han skal tra­ek­ke ind i ba­nen. Han kom­mer med det ufor­ud­si­ge­li­ge. Med bra­si­li­ansk flair, tek­ni­ske tri­ck og la­ek­ke­ri­er. Det har de an­dre og­så, men han be­va­e­ger sig ud på nog­le vil­de­re tu­re og be­hol­der bol­den la­en­ge­re end de an­dre. Der er ik­ke man­ge drib­le­re til­ba­ge i mo­der­ne fod­bold, men han er én af de al­ler­bed­ste til fak­tisk at pas­se­re to-tre mand med tra­ek og fart.« 2016 »Han er på vej op. Og det ly­der ma­er­ke­ligt at si­ge det al­le­re­de nu, men han kun­ne va­e­re et rigtigt godt bud på en Ballon d’Or-vin­der for 2016, hvis han fort­sa­et­ter sin ud­vik­ling. Han har va­e­ret FC Bar­ce­lo­nas vig­tig­ste og mest af­gø­ren­de spil­ler i ef­ter­å­ret. Det er en ny si­tu­a­tion – før hav­de vi Messi og Ro­nal­do, og så vandt en af dem.«

FI­NA­LER = MSN-MÅL SÅ­DAN HAR SUÁREZ, MESSI OG NEY­MAR SCO­RET I ... CO­PA DEL REY-FI­NA­LEN: Messi 2 mål, Ney­mar 1 mål (3-1 over At­hle­tic Bil­bao). CHAM­PIONS LE­AGUE-FI­NA­LEN: Ney­mar 1 mål, Suárez 1 mål (3-1 mod Ju­ven­tus). UEFA SU­PER CUP-FI­NA­LEN: Messi 2 mål, Suárez 1 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.