Et skridt i den rig­ti­ge ret­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­SER­VA­TIS­MEN HAR TRAN­GE kår på Chri­sti­ans­borg og i de dan­ske by­råd i dis­se år. Men i de dan­ske fod­bold­klub­ber har den altid haft godt fat. De sto­re epo­ke­gø­ren­de og gen­nem­gri­ben­de aen­drin­ger har of­te va­e­ret la­en­ge un­der­vejs, imens til­knyt­nin­gen til det na­e­re og gam­mel­kend­te har va­e­ret stor og ap­pel­le­ren­de.

Ge­ne­ra­li­se­rer jeg her? Ja, selv­føl­ge­lig gør jeg det. Der fin­des und­ta­gel­ser. Men over en bred kam er det ik­ke en over­dri­vel­se at kal­de klub­ber­ne i Su­per­liga­en en smu­le kon­ser­va­ti­ve. ET AF DE ste­der, hvor der of­te er ble­vet ta­enkt en smu­le kon­ser­va­tivt rundt­om­kring i de dan­ske klub­ber er, når der har skul­let an­sa­et­tes nye sport­s­li­ge le­de­re. Uan­set om de så har få­et ti­tel af sport­s­di­rek­tør- el­ler chef. Of­te har klub­ber­ne fun­det le­der­ne i eg­ne ra­ek­ker. Ta­enk ba­re nog­le år til­ba­ge, da Jens Ør­gaard sad i FC Midtjyl­land, Ole Bjur i Brønd­by, Bri­an Ste­en Ni­el­sen i AGF, Car­sten V. Jen­sen i FCK og Lynge Jakob­sen i AaB. Og der var fle­re, end dem jeg na­ev­ner her.

Det var klub­folk og tid­li­ge­re spil­le­re i de for­skel­li­ge klub­ber, der na­tur­lig­vis fik job­bet som sport­s­lig le­der, for­di de hav­de kom­pe­ten­cer – men og­så på grund af det bånd og kend­skab, de hav­de til de­res ar­bejds­gi­ve­re. ER DET EN dår­lig ting? Nej, det kan man ik­ke si­ge. Men al­li­ge­vel vil jeg på­stå, at der net­op nu sker et po­si­tivt skred i de dan­ske klub­ber, når vi me­re og me­re hyp­pigt ser sport­s­di­rek­tø­rer bli­ve an­sat ude­fra og rej­se rundt klub­ber­ne imel­lem. Se­ne­st ek­sem­pli­fi­ce­ret ved Ran­ders FCs an­sa­et­tel­se af Ole Ni­el­sen.

Ole Ni­el­sen er kom­met der­til, hvor han er i dag, ved at va­e­re god til sit job. Han be­gynd­te i 2. di­vi­sion og har nu kaempet sig op til mid­ten af Su­per­liga­en. Det har han gjort ved at ska­be re­sul­ta­ter. Han har hen­tet go­de spil­le­re til Søn­derjy­ske og Vi­borg på små bud­get­ter og har for­må­et at ska­be ud­vik­ling beg­ge ste­der.

An­dre ste­der i sam­fun­det vil det va­eg­te va­e­sent­ligt tun­ge­re at kun­ne frem­vi­se re­sul­ta­ter end at ha­ve en til­knyt­ning til en virk­som­hed. Men man kan na­tur­lig­vis ik­ke sam­men­lig­ne fodbolden og sporten di­rek­te med det øv­ri­ge er­hvervs­liv. AL­LI­GE­VEL KAN KLUB­BER­NE med for­del se ud på det om­kring­lig­gen­de sam­fund ef­ter in­spira­tion. Og det ty­der det på, de har gjort. Sport­s­di­rek­tø­rer­ne an­sa­et­tes nu fle­re ste­der med et stør­re øje på re­sul­ta­ter. Imens er til­knyt­nin­gen tra­engt lidt i bag­grun­den. Ud over Ole Ni­el­sen kan og­så Car­sten V. Jen­sen og Jes­per Han­sen skri­ve un­der på det­te. De gjor­de det godt an­dre ste­der og er nu at fin­de i an­dre Su­per­liga-klub­ber, end dem, de ’vok­se­de op’ i.

Eks­per­ter og ken­de­re har fle­re gan­ge kri­ti­se­ret de dan­ske klub­bers ev­ne til at re­k­rut­te­re spil­le­re. Den kri­tik bun­der først og frem­mest i klub­ber­nes ev­ne til at ’scou­te’ spil­le­re, og den ram­mer og­så de sport­s­li­ge le­de­re.

Skal det for­bed­res, skal der ske en pro­fes­sio­na­li­se­ring. Og­så på sport­s­di­rek­tør-po­si­tio­ner­ne rundt­om­kring i Su­per­liga­en. Det kan sta­dig va­e­re en god idé at an­sa­et­te en tid­li­ge­re spil­ler til en af de vig­tig­ste po­ster, der fin­des i en klub. Kig ba­re på Al­lan Gaar­de i AaB el­ler Hans Jør­gen Hay­sen i Søn­derjy­ske, der klart har dra­get for­del af de­res kend­skab til de klub­ber, de le­der. MEN ET ØGET ud­syn kan al­drig va­e­re en dår­lig ting, når dansk klub­fod­bold skal ta­ge et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Hel­ler ik­ke, når der skal an­sa­et­tes le­de­re. Sport­s­di­rek­tø­rer­ne an­sa­et­tes nu fle­re ste­der med et stør­re øje på re­sul­ta­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.