Krystal­kug­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Woz­ni­a­ck­is gen­rejs­ning 2015 blev med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is (bil­le­det tv.) eg­ne ord et ’lor­te­år’. Det bli­ver der ret­tet op på i 2016, hvor dan­ske­ren bli­ver bed­re til at lyt­te til sin krop. 2015 blev spo­le­ret af et sandt bom­bar­de­ment af fy­si­ske ska­van­ker, hvil­ket får Woz­ni­a­cki til at va­e­re me­re kal­ku­le­ren­de i val­get af tur­ne­rings­del­ta­gel­ser. De fa­er­re tur­ne­rin­ger vil be­ty­de en stør­re frisk­hed ved dem, hun del­ta­ger i, og der­med vil Woz­ni­a­cki gen­vin­de et af si­ne sta­er­ke­ste vå­ben: Hen­des go­de fy­sik, der kan sli­de en­hver mod­stan­der op. Al­le­re­de ved Au­stra­li­an Open vil hun få et godt af­sa­et til sa­e­so­nen, hvor hun stil­le og ro­ligt ar­bej­der sig op i top fem på ver­dens­rang­li­sten.

Ne­de som num­mer 17 på ver­dens­rang­li­sten har hun alt at vin­de, og hun tri­ves med rol­len som un­der­dog. OL er et stort mål, men den sto­re suc­ces kom­mer i USA, hvor de ame­ri­kan­ske fans end­nu en gang bak­ker de­res dan­ske dar­ling op he­le vej­en til fi­na­len. Desva­er­re står Se­re­na Wil­li­ams (bil­le­det th.) på den an­den si­de af net­tet, så end­nu en gang må Woz­ni­a­cki nø­jes med en flot an­den­plads.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re dan­ske tra­e­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen er ik­ke i tvivl: »2016 bli­ver et rig­tig godt år for Woz­ni­a­cki«. Den nye stjer­ne på gol­f­him­len Vi ken­der alt til Tho­mas Bjørn og Sø­ren Kjeld­sen, som har for­ka­e­let os år ef­ter år i me­re end et år­ti. Så kom Thor­b­jørn Ole­sen med sin char­me og et top­ni­veau, der gør ham i stand til at spil­le med i top­pen af de sto­re tur­ne­rin­ger. 2016 bli­ver dog en an­den dan­skers år. En 24-årig fre­de­riks­hav­ner.

»Det bli­ver Lucas Bjer­re­gaard (bil­le­det). Hans kar­ri­e­re er de se­ne­ste fem år ba­re ble­vet bed­re og bed­re. Han er ste­get støt år ef­ter år,« si­ger Vi­a­sats man­ge­åri­ge gol­f­kom­men­ta­tor, Hen­rik Knud­sen.

Han slut­te­de 2015 med en an­den­plads ved Eu­ro­pa Tour­tur­ne­rin­gen Hong Kong Open og fulg­te op med en tred­je­plads i BMW Ma­sters i Shang­hai. To sta­er­kt be­sat­te tur­ne­rin­ger. I 2016 står han øverst på sej­rs­skam­len.

»Han vin­der en Eu­ro­pa Tour-tur­ne­ring, og kan kom­me ta­et på Ry­der Cup-tur­ne­rin­gen. Han kan må­ske få et wildcard til Ry­der Cup,« vur­de­rer Hen­rik Knud­sen, som og­så ser Lucas Bjer­re­gaard ta­ge en af de to dan­ske OL-bil­let­ter til Rio. Her kan Thor­b­jørn Ole­sen tra­ek­ke sor­te­per.

Den an­den bil­let står til at bli­ve en du­el mel­lem nord­jy­den Sø­ren Kjeld­sen og stor-kø­ben­hav­ne­ren Thor­b­jørn Ole­sen.

»Jeg tror på de to ven­del­bo­er,« si­ger Hen­rik Knud­sen og hen­vi­ser til Kjeld­sen og Bjer­re­gaard. Dob­belt dansk bron­ze BTs hånd­bold­kom­men­ta­tor, Sø­ren Paa­ske: EM i Po­len, her­re­lands­hol­det. Spil­les fra 14. ja­nu­ar til 1. fe­bru­ar. »Danmarks hånd­bold­her­rer vin­der den ind­le­den­de grup­pe for­an Un­garn, Rusland og Mon­te­ne­gro, og i mel­lem­run­den bli­ver det og­så til sejr over Sve­ri­ge, Tys­kland og Spanien. Alt kø­rer per­fekt, og det er et dansk hold prop­pet med selv­til­lid, der går ind til se­mi­fi­na­ler­ne. Men, men, men … Her må Dan­mark se sig be­sej­ret af de pol­ske va­er­ter, som bli­ver bå­ret frem af 15.000 til­sku­e­re i Krakow – og et dom­mer­par, der ryster på hån­den ved nog­le af de af­gø­ren­de ken­del­ser i slut­fa­sen. I bron­ze­du­el­len er mod­stan­de­ren at­ter Spanien, som bli­ver skudt i sa­enk af først og frem­mest 10-måls­skyt­ten Mik­kel Han­sen (bil­le­det). Der­med en­der det med dan­ske bron­ze­me­dal­jer.« OL, kvin­delands­hol­det »Klavs Bruun Jør­gen­sen har sty­ret si­ne hånd­bold­kvin­der til OL ef­ter at ha­ve sik­ret dem bil­let­ter­ne til Rio i kval-spil­let i for­å­ret. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen bli­ver den helt sto­re åben­ba­ring i grup­pe­spil­let, hvor Dan­mark bli­ver to­er ef­ter Nor­ge. I kvart­fi­na­len bli­ver det til sejr over Syd­koreas olym­pisk pro­gram­me­re­de Du­ra­cell-ka­ni­ner. Bra­si­li­ens va­er­ter age­rer dog stopklods i se­mi­fi­na­len – de mo­ser sim­pelt­hen dan­sker­ne på fy­sik­ken til sidst. De dan­ske hånd­bold­kvin­der sluk­ker dog 20 års olym­pisk me­dal­je­tør­ke i bron­ze­kam­pen ef­ter en sejr på 24-22 over Frank­rig.« Ve­te­ra­nens ver­dens­mester­skab og slags­mål Ni­cki Pe­der­sen (bil­le­det) går ind til den kom­men­de Grand Prix-se­rie fuld af mo­ti­va­tion 45-åri­ge Greg Han­co­ck og 44-åri­ge To­masz Gol­lob har den il­tre fyn­bo mas­ser af go­de år f VM-tit­ler. Den man­ge­åri­ge spe­edway-kom­men­ta­tor Ib Sø­by har kig­get i krystal­kug­len og »Ni­cki Pe­der­sen bli­ver ver­dens­me­ster, og det vil bli­ve af­gjort i det na­est­sid­ste grand­prix i T ska­bet i 2012, da han tab­te se­mi­fi­na­len til Chris Hol­der.«

Den­gang røg Ni­cki Pe­der­sen og au­stral­ske Chris Hol­der i slags­mål ef­ter et sam­men­stø hvil­ket vil va­e­re en ek­stra mo­ti­va­tion for Ni­cki Pe­der­sen. Som Ib Sø­by ud­tryk­ker det: »Al­le

I 2015 var det Greg Han­co­ck, der fik det vold­som­me fyn­s­ke tem­pe­ra­ment at fø­le ef­te For Ni­cki Pe­der­sen by­der sa­e­so­nen des­u­den på end­nu et slags­mål med en af kon­kur­rent »Det bli­ver der ik­ke la­vet om på. Det vil altid va­e­re Ni­cki mod re­sten af ver­den. Han er fu På holdsi­den er der me­re dansk suc­ces at hen­te, spår Ib Sø­by. Ni­cki Pe­der­sen, Ni­els Kris Jep­sen Jen­sen el­ler Kenneth Bjerre ven­der til som­mer hjem fra Eng­land i tri­umf.

»Det dan­ske lands­hold vin­der VM for hold i Man­che­ster. Hol­det har en ind­le­den­de run dan­ske kø­re­re di­rek­te til fi­na­len i Man­che­ster. Den vin­der de for­an det pol­ske lands­hold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.