For fra­ek til Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

FA­CE­BOOK

»Din annonce er ik­ke ble­vet god­kendt, for­di den over­tra­e­der Fa­ce­books ret­nings­linjer for an­non­ce­ring ved at in­de­hol­de et bil­le­de med for me­get bar hud el­ler seksu­el­le un­der­to­ner. Fa­ce­book til­la­der ik­ke brug af bil­le­der af per­so­ner i stil­lin­ger, der vi­ser el­ler an­ty­der sex, el­ler bil­le­der af nø­gen­hed el­ler ka­va­ler­gang, hel­ler ik­ke selv­om det har kunst­ne­ri­ske el­ler ud­dan­nel­ses­ma­es­si­ge for­mål.«

Den el­lers bram­frie Gjer­skov kal­der det gro­tesk.

»Jeg ved ik­ke, om jeg skal gri­ne el­ler gra­e­de over det. Man kun­ne jo fri­stes til at tro, at no­gen har druk­ket af nat­pot­ten. Alt­så hal­lo, kom li­ge ind i vir­ke­lig­he­den. Vi skri­ver 2016, og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er no­gen, der fin­der no­get som helst po­r­no­gra­fisk over Danmarks na­tio­nal­k­leno­die,« si­ger Mette

CEN­SU­RE­RET Gjer­skov, der har an­ket af­gø­rel­sen til Fa­ce­book.

Der fin­des bil­le­der af den lil­le havfrue på Fa­ce­book. Men de er en­ten fo­to­gra­fe­ret i mod­lys, hvor sta­tu­en har Alt­så hal­lo, kom li­ge ind i vir­ke­lig­he­den. Vi skri­ver 2016, og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er no­gen, der fin­der no­get som helst po­r­no­gra­fisk over Danmarks na­tio­nal­k­leno­die

CEN­SU­RE­RET ryg­gen til el­ler og­så er der no­get, der da­ek­ker for havfru­ens bryster,« si­ger Tho­mas Bi­gum, der er eks­pert i Fa­ce­book.

»Fa­ce­book ar­bej­der med softwa­re til bil­led­gen­ken­del­se, og de pro­gram­mer kan i dag gen­ken­de en kon­kret per­son, så bryster fin­der de med det sam­me Der­for er Gjer­sko­vs bil­le­de med stor sand­syn­lig­hed ble­vet fan­get i Fa­ce­books softwa­re,« si­ger Tho­mas Bi­gum.

Fle­re kunst­mu­se­er har og­så få­et bort­cen­su­re­ret ma­le­ri­er af f.eks. Eck­ers­berg og Ham­mers­høi. Og for­fat­te­ren Pe­ter Øvig Knud­sen har få­et bort­cen­su­re­ret si­ne be­ryg­te­de hip­pie-bil­le­der på grund af po­r­no­gra­fisk ind­hold.

Men selv­om cen­cu­ren kan vir­ke gro­tesk, min­der Bi­gum om, at der lig­ger en po­si­tiv hen­sigt bag de skrap­pe reg­ler.

»Der fo­re­går en iha­er­dig kamp for at hol­de so­ci­a­le me­di­er fri for po­r­no­gra­fi og po­r­no­gra­fi­ske hen­ven­del­ser til bru­ger­ne,« si­ger Tho­mas Bi­gum. God­kendt al­li­ge­vel BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Fa­ce­book, men søn­dag af­ten forta­el­ler Mette Gjer­skov, at Fa­ce­book nu al­li­ge­vel har god­kendt an­non­cen.

»Far­cen er ik­ke slut. Fa­ce­book har nu be­slut­tet, at jeg al­li­ge­vel ger­ne må an­non­ce­re med den lil­le havfrue. Men TV2 har til gen­ga­eld fjer­net havfru­en fra min blog, for­di de ri­si­ke­rer en stør­re reg­ning pga. op­havs­ret­ten. Det vi­ser sig, at man ik­ke må brin­ge fo­tos af na­tio­nal­k­leno­di­et uden kla­ek­ke­lig be­ta­ling til kunst­ne­rens ar­vin­ger,« si­ger Mette Gjer­skov (S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.