I dag kom­mer id-kon­trol­len

BT - - NYHEDER -

GRA­EN­SE­KON­TROL Fra i dag skal man vi­se pas, kø­re­kort el­ler an­den bil­led­le­gi­ti­ma­tion, der er ”of­fi­ci­elt ud­stedt med det for­mål at fast­slå in­de­ha­ve­rens iden­ti­tet,” hvis man skal rej­se fra Dan­mark til Sve­ri­ge. Og kon­se­kven­ser­ne vil bli­ve fulgt nø­je af den dan­ske re­ge­ring. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) na­evn­te spe­ci­fikt i sin nytårs­ta­le, at det kan bli­ve nød­ven­digt for Dan­mark at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol til Tys­kland, hvis det er bedst for Dan­mark. Og det er mar­kan­te stem­mer fra Ven­stres bag­land eni­ge i, skri­ver Ritzau.

Laurids Ru­de­beck (V), borg­me­ster i Tøn­der, me­ner det er op­lagt, at V-re­ge­rin­gen hur­tigt føl­ger det sven­ske ek­sem­pel.

»El­lers vil der ske en op­hob­ning af asylan­sø­ge­re i Dan­mark,« si­ger Laurids Ru­de­beck, der for­ven­ter, at re­ge­rin­gen ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol­len.

Det sam­me gør Aa­ben­raas borg­me­ster Tho­mas An­d­re­sen (V):

»Jeg fo­re­stil­ler mig, at det er over­ha­en­gen­de sand­syn­ligt,« si­ger Tho­mas An­d­re­sen og til­fø­jer:

»Det kan bli­ve en kon­se­kvens for ik­ke at få en op­da­em­ning af flygt­nin­ge i gra­en­se­om­rå­det mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge. I sid­ste en­de vil det syn­lig­gø­re, at vi skal fin­de en europaeisk løs­ning si­ger han til Ritzau.

Kort før jul sør­ge­de re­ge­rin­gen for, at Fol­ke­tin­get vedt­og en lov, der gør det mu­ligt for re­ge­rin­gen at på­la­eg­ge f. eks. DSB og re­de­ri­er­ne at kon­trol­le­re pas­sa­ge­rer­nes iden­ti­tetspa­pi­rer.

Stats­mi­ni­ste­ren har dog tid­li­ge­re af­vist at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol, for­di for­vent­nin­gen var, at det vil­le med­fø­re fle­re asylan­sø­ge­re i ste­det for fa­er­re.

Men det sven­ske krav om bil­led-id har alt­så få­et den dan­ske re­ge­ring til at va­e­re for­be­redt på at kom­me med nye ini­ti­a­ti­ver.

Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slog søn­dag, at Dan­mark bør kra­e­ve, at asylan­sø­ge­re og­så skal ha­ve et gyl­digt visum til Dan­mark for at få lov til at kom­me ind i lan­det.

»Så vil man kun­ne stop­pe folk, in­den de sa­et­ter de­res ben på dansk jord, og der­med vil de va­e­re ude­luk­ket fra at sø­ge asyl i Dan­mark. Der­for er et visum­krav helt op­lagt, hvis man øn­sker at be­gra­en­se til­strøm­nin­gen,« si­ger in­te­gra­tions­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen (DF) til Ritzau.

DANMARKS VEJ TIL GRA­EN­SE­KON­TROL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.