Bryl­lup og bar­nedåb på sam­me dag

Psy­kisk sy­ge ska­ber ut­ryg­hed hos na­bo­er

BT - - NYHEDER -

2. ja­nu­ar bød på me­get me­re end et nyt år for An­drea Elisa­beth Ru­dolph. Et bryl­lup f.eks. Og en bar­nedåb. Det af­slø­rer hun på In­s­ta­gram. Un­der et bil­le­de af hen­de og den ny­slå­e­de ae­g­te­mand Claus Møl­ler Jakob­sen skri­ver hun ’Gu­ess what hap­pe­ned yester­day!!!!’.

På bil­le­det står de un­der en ae­re­sport med et rødt hjer­te med ini­ti­a­ler­ne A & C. Han med en strøm­pe uden ta­e­er…

Ven­ner­ne på In­s­ta­gram er ik­ke i tvivl om, hvad det be­ty­der.

Det er kom­men­ta­rer som: ’Til­lyk­ke!!!! Skøn­ne nyhe­der’, ’Fan­ta­stisk – stort til­lyk­ke med ka­er­lig­he­den’ og ’I fortje­ner hin­an­den som jer 2’, der fyl­der i kom­men­tar­fel­tet, ef­ter­fulgt af en bun­ke hjer­ter. Sam­men­bragt fa­mi­lie Par­ret, der mød­tes i 2012, har beg­ge børn fra tid­li­ge­re for­hold. For­ret­nings­kvin­den An­drea Elisa­beth Ru­dolph er mor til Isol­de på ni år, mens den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler i hånd­bold, der nu er tv-va­ert og kom­men­ta­tor, Claus Møl­ler Jakob­sen er far til Oskar og Al­ma på ot­te og tre et halvt år.

I sep­tem­ber 2015 fik de sam­men en søn. Så de nu har fi­re børn til­sam­men.

2. ja­nu­ar fik søn­nen nav­net Al­fred - en be­gi­ven­hed, som hans fora­el­dre valg­te at fejre med ik­ke ba­re en dåb, men og­så et bryl­lup.

I de­cem­ber 2014 for­lo­ve­de par­ret sig - en be­gi­ven­hed, som An­drea Elisa­beth Ru­dolph og­så den­gang af­slø­re­de på In­s­ta­gram med bil­le­det af en ring på sin fin­ger.

Iføl­ge Claus Møl­ler Jakob­sen måt­te

SLÅR ALARM De rå­ber fra al­ta­nen, fø­ler sig ud­spio­ne­ret af na­bo­en el­ler la­der bun­ker af skrald vok­se for­an dø­ren. Bo­ligsel­ska­ber må ta­ge sig af et sti­gen­de an­tal le­je­re, som er så pla­get af psy­kisk syg­dom, at de ik­ke mag­ter at bo i egen lej­lig­hed.

I BL - Danmarks Al­me­ne Bo­li­ger, der or­ga­ni­se­rer 550 bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner, si­ger for­mand Pal­le Adam­sen, det en­de med bå­de for­lovel­sen og bryl­lup. I det se­ne­ste num­mer af ma­ga­si­net Fit Li­ving forta­el­ler han om ud­for­drin­ger­ne i den sam­men­brag­te fa­mi­lie.

»An­drea og jeg har ud­for­drin­ger som al­le an­dre, men vi har og­så en ram­me, som er stor og bred.

Vi kan skub­be til den, og vi kan va­e­re ue­ni­ge, men vi hop­per al­drig ud af ram­men og er al­drig i tvivl, om det er ’dig og mig’,« si­ger han til Fit Li­ving.

De­res nye hver­dag kra­e­ver styr på man­ge ka­len­de­re.

»En­hver, der har va­e­ret gen­nem en skils­mis­se – el­ler ba­re over­ve­jet – ved, at det er en enorm hård be­slut­ning og en me­get smer­te­fuld pro­ces. Men det er, som det er. Og det er, som det skal va­e­re. Med mas­ser af lo­gi­stik og ko­or­di­ne­ring af ka­len­de­re, der skal pas­se sam­men på kryds og tva­ers, pra­e­cis som det er hver­da­gen for mas­ser af sam­men­brag­te fa­mi­li­er. Der er en helt kon­kret over­skrift, som hed­der ’at pas­se på bør­ne­ne og vi­se hen­syn og respekt’,« si­ger han. at må­let om, at psy­kisk sy­ge skal va­e­re ind­lagt i kor­test mulig tid og i ste­det le­ve som an­dre, er gå­et for vidt.

»Tan­ken er god, men den kol­li­de­rer med vir­ke­lig­he­den i et bo­ligsel­skab. Når men­ne­sker skal la­e­re at le­ve med de­res vrang­fo­re­stil­lin­ger, ri­si­ke­rer det at gå ud over na­bo­er­ne.

Lan­dets største bo­ligsel­skab, KAB, har lang er­fa­ring med at støt­te psy­kisk sy­ge le­je­re, men der er flyt­tet så man­ge al­vor­ligt sy­ge ind, at bo­ligsel­ska­bet nu slår alarm.

»De se­ne­ste år har vi få­et fle­re al­vor­ligt psy­kisk sy­ge, som vi har van­ske­ligt ved at hånd­te­re. De iso­le­rer sig og ud­vi­ser en ad­fa­erd, som be­kym­rer na­bo­er­ne,« si­ger di­rek­tør Jens El­me­lund. Over­la­des til sig selv Han op­for­drer de psy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger til at føl­ge ud­skrev­ne pa­tien­ter ta­et­te­re, så der er stør­re sik­ker­hed for, at de ta­ger de­res me­di­cin. Des­u­den skal kom­mu­ner­ne bli­ve bed­re til at stå klar med en støt­te­per­son, som kan kon­tak­tes, hvis det går galt.

»Men desva­er­re ser vi alt for of­te, at folk over­la­des til sig selv, og der­med bli­ver an­sva­ret vo­res. Vi har haft op­gan­ge, hvor de øv­ri­ge be­bo­e­re er flyt­tet, for­di det har va­e­ret for be­la­sten­de,« si­ger Jens El­me­lund.

Sam­me er­fa­ring har en ra­ek­ke an­dre bo­ligsel­ska­ber, som Ritzau har kon­tak­tet. De forta­el­ler sam­stem­men­de, at de får fle­re be­bo­e­re med al­vor­li­ge psy­ki­ske li­del­ser, of­te kom­bi­ne­ret med et mis­brug el­ler kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.