Garn-sa­el­ger fryg­tes myr­det og bra­endt

BT - - NYHEDER -

DØDS­BRAND iden­ti­fi­ce­ret, men den 54-åri­ge kvin­de, der bor på Karls­mo­se­vej 7, har va­e­ret sav­net si­den bran­den. Po­li­ti­et har for­hånds­un­der­ret­tet hen­des på­rø­ren­de om, at det med stor sand­syn­lig­hed er hen­de, der er om­kom­met i bran­den.

De tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser af brandt­om­ten blev af­slut­tet lør­dag ef­ter­mid­dag, og en kom­bi­na­tion af dis­se un­der­sø­gel­ser og ob­duk­tio­nen gør, at po­li­ti­et nu ef­ter­for­sker sa­gen som en drabs­sag. Det for­kla­rer po­li­ti­kom­mis­sa­er ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti Jør­gen Laurid­sen, der er le­der af ef­ter­forsk­nin­gen: Mulig for­bry­del­se »De tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser har ik­ke vist en brandår­sag, og ob­duk­tio­nen har vist en dødsår­sag, som jeg her ik­ke vil kom­me na­er­me­re ind på. De to ting til­sam­men gør, at vi ik­ke kan ude­luk­ke, at der er sket en for­bry­del­se,« si­ger Jør­gen Laurid­sen til BT.

Hu­set på Karls­mo­se­vej lig­ger langt ude på lan­det, om­kran­set af mar­ker og bak­ker. Der er langt til na­er­me­ste na­bo, og de få na­bo­er der er, forta­el­ler, at den 54-åri­ge kvin­de le­ve­de et stil­le liv for sig selv.

Hen­des sto­re pas­sion var mo­hair­garn, en sa­er­lig fin slags uld­garn, der spin­des af uld fra mo­hair­ge­der. Kvin­den op­dra­et­te­de selv de krøl­hå­re­de mo­hair­ge­der og solg­te gar­net fra sit hus. Det forta­el­ler en na­bo, der har kendt kvin­den i de me­re end ty­ve år, hun bo­e­de i hu­set:

»På et tids­punkt hav­de hun 130 ge­der, og de hav­de al­le sam­men et navn,« forta­el­ler na­bo­en.

Han har sva­ert ved at tro på, at kvin­den blev myr­det.

»Jeg kan ik­ke tro, der lig­ger en for­bry­del­se bag, og jeg skal se nog­le fle­re be­vi­ser, før jeg tror det. Hun var ik­ke en, der spil­le­de op til folk. Hen­des be­kendt­skabs­kreds var me­get lil­le, og hun holdt sig me­get for På et tids­punkt hav­de hun 130 ge­der, og de hav­de al­le sam­men et navn sig selv. Så la­en­ge man respek­te­re­de hen­de, var hun gan­ske om­ga­en­ge­lig, men hun var lidt mi­stroisk, og man skul­le ik­ke kom­me for ta­et på,« si­ger na­bo­en. Be­der of­fent­lig­he­den om hja­elp Da flam­mer­ne åd hu­set nytårsnat, var der min­dre end ti ge­der på ejen­dom­men, og de slap al­le helskin­det fra il­den. Det op­ly­ser po­li­ti­et. Ved si­den af garnsal­get og ge­de­op­dra­et­tet, hav­de kvin­den et job på en lo­kal virk­som­hed.

Den 54-åri­ge kvin­de har tid­li­ge­re va­e­ret gift, men har in­gen børn. For­di ejen­dom­men lig­ger af­si­des, er der stort set in­gen vid­ner til den for­mode­de for­bry­del­se.

Po­li­ti­et be­der der­for of­fent­lig­he­den om hja­elp til at opkla­re sa­gen. Isa­er er po­li­ti­et in­ter­es­se­ret i at få kon­takt til bor­ge­re, der ken­der den kvin­de­li­ge be­bo­er i det ned­bra­end­te hus, el­ler som har be­ma­er­ket ak­ti­vi­tet ved hen­des hjem.

»Vi hå­ber, at no­gen kan bi­dra­ge med op­lys­nin­ger om, hvad der har va­e­ret af ak­ti­vi­tet på ejen­dom­men nytår­s­af­tens­dag og i ti­den op til. Og vi vil ger­ne vi­de me­re om, hvil­ken per­son hun var, og hvem hun var sam­men med,« si­ger Jør­gen Laurid­sen. Bor­ge­re, der har re­le­van­te op­lys­nin­ger om be­bo­e­ren i det ned­bra­end­te hus, kan rin­ge til po­li­ti­et på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.