PO­LI­TI­SKE In­gen op­ma­er­k­som­hed

BT - - NYHEDER -

ANA­LY­SE Flygt­nin­ge­ne vil fort­sat va­el­te ind i Eu­ro­pa og Dan­mark na­e­ste år og ud­gø­re et ka­em­pe pro­blem for po­li­ti­ker­ne. Iføl­ge de ny­e­ste prog­no­ser vil tre mil­li­o­ner flygt­nin­ge og mi­gran­ter ban­ke på Eu­ro­pas dør i 2016, og 25.000 vil sø­ge asyl i Dan­mark, na­e­sten dob­belt så man­ge som i re­kordå­ret 2015. I vir­ke­lig­he­den kan det nemt bli­ve man­ge fle­re. En be­va­e­gel­se er sat i gang i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka, og selv om Dan­mark og an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de stram­mer op og luk­ker af, vil fle­re og fle­re utvivl­s­omt for­sø­ge at kom­me i sik­ker­hed og ska­be et bed­re liv for sig selv og de­res fa­mi­li­er i Nor­d­eu­ro­pa. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) bli­ver sand­syn­lig­vis nødt til at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol. For­hol­det til EU Den an­den sto­re udfordring for po­li­ti­ker­ne er for­hol­det til EU og for­sø­get på at få en pa­ral­lelaf­ta­le ve­rø­ren­de Eu­ro­pol. Det vil sik­kert vi­se sig at va­e­re me­get sva­e­re­re, end nej-par­ti­er­ne for­ud­sag­de op til fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det. Nej’et har og­så af­slø­ret en stor EU-skep­sis i be­folk­nin­gen, som bå­de Løk­ke og S-for­mand Mette Frederiksen må ta­ge be­stik af. Des­u­den skal Eng­land ha­ve en fol­ke­af­stem­ning i lø­bet af året, san­syn­lig­vis i sep­tem­ber. Mel­der de sig ud af EU, vil Dansk Fol­ke­par­ti an­be­fa­le, at Dan­mark går sam­me vej, og det kan der va­e­re ret stor op­bak­ning til.

End­nu en vig­tig be­gi­ven­hed er skat­te­for­hand­lin­ger­ne til for­å­ret, hvor Li­be­ral Al­li­an­ce kan true med at va­el­te re­ge­rin­gen, hvis de ik­ke får mar­kan­te skat­te­let­tel­ser. Det kan yder­li­ge­re for­va­er­re for­hol­det mel­lem DF og V.

BT har kig­get i krystal­kug­len og kom­mer her med bud på, hvad der vil ske for de vig­tig­ste po­li­ti­ske ak­tø­rer i 2016.

• MOR­TEN ØSTER­GAARD (R)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.