Fan brød ind på ho­telva­e­rel­set

BT - - NYHEDER -

FAN-ATISK De er al­le vant til skri­gen­de fans, når de spil­ler kon­cer­ter her­hjem­me og i ud­lan­det. Men nog­le fans ta­ger skrid­tet vi­de­re og nø­jes ik­ke ba­re med at skrå­le med til kon­cer­ter­ne. Det op­le­ve­de Mat­ti­as Kol­strup, der er for­san­ger i ro­ck­ban­det Dúné, da grup­pen spil­le­de i Tys­kland for nog­le år si­den. Ef­ter en lang af­ten gik ro­ck­s­an­ge­ren i seng på sit ho­telva­e­rel­se på tred­je sal. Det var dog in­gen hin­dring for en me­get en­ga­ge­ret fan, der ik­ke kun­ne få nok af den dan­ske san­ger.

»Da jeg våg­ner om mor­ge­nen, sid­der der en fan og kig­ger på mig. Jeg kan gen­ken­de hen­de, for­di hun har va­e­ret til rig­tig man­ge af vo­res kon­cer­ter. Jeg ved ik­ke, hvor lang tid hun har sid­det der. Hun er sim­pelt­hen krav­let he­le vej­en ind fra ga­den, op på et stil­lads, hen over et halv­tag og på en el­ler an­den må­de kom­met igen­nem mit vin­due, der stod på klem,« si­ger Mat­ti­as Kol­strup og fort­sa­et­ter:

»Ba­re at hun har fun­det ud af, hvad mit va­e­rel­ses­num­mer er, er jo helt fuld­kom­men sinds­sygt. Jeg blev dybt cho­ke­ret, og jeg var sta­dig ret fuld,« si­ger han og forta­el­ler, at han be­stemt, men ven­ligt fik hen­de ud af va­e­rel­set i en fart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.