’Der er fle­re hjem­lø­se, end der er sen­ge’

BT - - NYHEDER -

LI­VET PÅ GA­DEN med en gul Hus For­bi-ta­ske og en sort kuf­fert, det er de ene­ste ting, han ejer.

50-åri­ge Tho­mas har va­e­ret hjem­løs i et år og er en af de man­ge hjem­lø­se, der må ka­em­pe for at fin­de en plads på et her­berg i nat. For sa­er­ligt i dis­se da­ge er det ik­ke sjovt at sove på ga­den. I Dan­mark er der 6.138 hjem­lø­se, det vi­ser en kort­la­eg­ning fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­fa­erd, så der kan hur­tigt bli­ve kamp om sen­ge­plad­ser­ne. Tre jak­ker på Tho­mas har pak­ket sig godt ind, mens han sid­der og kig­ger ud i luf­ten un­der sin hue, der er truk­ket godt ned over ører­ne.

»Jeg har tre jak­ker på in­den un­der den her hel­dragt, jeg har på, og så har jeg nog­le go­de, var­me sko man rig­tig kan van­dre rundt i. Og så selv­føl­ge­lig et par van­ter og hue. Van­ter­ne er vig­tigst, for når jeg fry­ser fin­gre­ne, så fry­ser jeg på re­sten af krop­pen,« si­ger han, mens folk rundt om ham har travlt med at nå de­res tog og kom­me hjem. ’Vi må af­vi­se’ Tho­mas skal bag­ef­ter hen på Sund­holm på Ama­ger, men det er med blan­de­de fø­lel­ser, han ta­ger der­hen.

»Jeg har ik­ke så man­ge ting, og dem skal jeg jo pas­se på. For de kan jo bli­ve ta­get. Man ved al­drig, hvem man skal sove i sam­me rum med,« si­ger Tho­mas, mens han sid­der og slap­per lidt af og for­sø­ger at hol­de sig varm.

Hos her­ber­get Hør­hu­se på Ama­ger kan de nik­ke gen­ken­den­de til at måt­te af­vi­se folk i dø­ren, for­di der ik­ke er nok sen­ge.

»Vi har 64 plad­ser, så vi er et af de stør­re ste­der, men vi er desva­er­re sta­dig nødt til at af­vi­se,« si­ger Dor­rit Bruun Ole­sen, der er le­der på her­ber­get på Ama­ger. Her har de fo­kus på dem, der ger­ne vil ar­bej­de med psy­ki­a­trisk be­hand­ling el­ler et mis­brug, og der­for er de nødt til at af­vi­se dem, der ta­ger stof­fer. El­lers vil det sim­pelt­hen ik­ke fun­ge­re, for­kla­rer hun.

Her­ber­get åb­ner kl. 21 hver af­ten, og Dor­rit Bruun Ole­sen ved, at der er nog­le, hun vil skuf­fe:

»Det er ik­ke sjovt for ti­den, for der er fle­re hjem­lø­se, end der er sen­ge. Dem, vi ta­ger ind, er dem, der er sa­er­lig ud­sat­te, og så får vi styr på, hvem vi har, i lø­bet af en halv ti­me, og så bli­ver der truk­ket lod om de sid­ste plad­ser.«

Iføl­ge den dag­li­ge le­der hå­ber hun på, at vej­ret snart sti­ger i gra­der, for hvis vej­ret fort­sa­et­ter, bli­ver det ik­ke en sjov tid for de hjem­lø­se el­ler de an­sat­te. For det kan va­e­re et rig­tig hårdt ar­bej­de.

»Vi har tid­li­ge­re måt­tet gi­ve ek­stra psy­ko­log­hja­elp til de an­sat­te, for­di det ik­ke er rart at skul­le af­vi­se fle­re men­ne­sker hver ene­ste dag, der har brug for hja­elp,« un­der­stre­ger le­de­ren Dor­rit Bruun Ole­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.