So­ci­al­mi­ni­ste­ren ind i sa­gen om han­di­cap­pe­de Jan

BT - - NYHEDER -

RE­DE­GØ­REL­SE de ret­te kom­pe­ten­cer til at tra­ef­fe af­gø­rel­ser på det mest spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­a­l­om­rå­de, samt for at re­de­gø­re for, om kom­mu­ner­ne i til­stra­ek­ke­lig grad be­nyt­ter de sa­er­li­ge han­di­cap­til­bud, som al­le­re­de fin­des.

Spørgs­mål, som ram­mer li­ge ned i bl.a. Jan Ar­vids­sons sag. Hver tred­je får ik­ke da­ek­ket be­hov Sam­rå­det var ind­kaldt på bag­grund af, at An­ke­sty­rel­sen i en ny prak­sis­un­der­sø­gel­se fra novem­ber om kom­mu­ner­nes vi­si­ta­tion til til­bud ef­ter ser­vi­ce­loven til bor­ge­re med sja­eld­ne han­di­cap kon­klu­de­rer, at der er så gra­ve­ren­de fejl i 40 pro­cent af de un­der­søg­te sa­ger, at dis­se vil­le ha­ve få­et et an­det ud­fald, hvis de var ble­vet på­kla­get. Man­ge har ik­ke res­sour­cer­ne til at ka­em­pe vi­de­re, når de fø­ler, de he­le ti­den mø­der modstand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.