Skan­da­lesan­ger an­kla­get for vold

BT - - NYHEDER -

RIHANNAS EKS SIG­TET R&B-stjer­nen Chris Brown er kom­met på kant med loven igen. Nu an­kla­ges han for le­gems­be­ska­di­gel­se og ty­ve­ri. Da Chris Brown slog igen­nem med monster­hit­tet ’Run It!’, blev han plud­se­lig ef­ter­trag­tet af mil­li­o­ner af kvin­der. Den in­ter­es­se er stil­net lidt af ef­ter det bruta­le over­fald på hans da­va­e­ren­de ka­e­re­ste Ri­han­na, og nu kan hans om­døm­me ha­ve få­et end­nu en skram­me.

Den 26-åri­ge stjer­ne er nem­lig igen i pro­ble­mer med loven, ef­ter at en kvin­de har an­kla­get ham for le­gems­be­ska­di­gel­se og for at stja­e­le hen­des te­le­fon. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra po­li­ti­et i Las Ve­gas blev der til­kaldt po­li­ti­be­tjen­te til

Palms Ca­si­no Resort-ho­tel­let, hvor Brown op­holdt sig, og her mød­te de kvin­den, der hav­de min­dre ska­der ef­ter et over­fald. Det skri­ver Pe­op­le Ma­ga­zi­ne.

Kvin­den var iføl­ge po­li­ti­et kom­met op at top­pes med su­per­stjer­nen, for­di hun hav­de for­søgt at ta­ge et bil­le­de af ham med sin smartp­ho­ne.

»Of­fe­ret er an­gi­ve­ligt ble­vet slå­et af Brown, der og­så tog hen­des te­le­fon. Et ver­balt ska­en­de­ri fandt og­så sted, da of­fe­ret blev es­kor­te­ret ud af rum­met af pri­va­te sik­ker­heds­folk,« skri­ver po­li­ti­et.

Be­tjen­te­ne for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at kom­me i kon­takt med den un­ge san­ger, men han hav­de an­gi­ve­ligt ta­get be­ne­ne på nak­ken.

»Po­li­ti­et i Las Ve­gas har ik­ke hørt fra hr. Brown i for­hold til den­ne sag, der sta­dig­va­ek ef­ter­for­skes. Det bli­ver an­set som en sag om ty­ve­ri og le­gems­be­ska­di­gel­se, hvor hr. Brown er mista­enkt,« står der i po­li­tiets pres­se­med­del­el­se.

Da Chris Brown i 2009 er­kla­e­re­de sig skyl­dig i at ha­ve over­fal­det Ri­han­na, blev han idømt sam­fund­stje­ne­ste, en be­tin­get straf på fem år og tvun­gen rå­d­giv­ning om vold i hjem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.