’ ’

BT - - DEBAT -

ind­fø­rer i dag, ram­mer flygt­nin­ge uden pa­pi­rer, som ik­ke la­en­ge­re vil ha­ve mu­lig­hed for at sø­ge asyl i Sve­ri­ge. Det er dem, som al­ler­mest har brug for hja­elp, og der­for er det en med­men­ne­ske­lig hand­ling at hja­el­pe. De er flyg­tet fra krig, sult og fat­tig­dom, og langt de fle­ste har va­e­ret igen­nem en utro­lig hård rej­se for at komm e he rtil.

ID-KON­TROL­LEN, SOM SVE­RI­GE

JEG HAR HJUL­PET

DAN­MARK ER EN

Jeg har hjul­pet fle­re flygt­nin­ge over gra­en­sen til Sve­ri­ge

fle­re flygt­nin­ge over gra­en­sen til Sve­ri­ge. De har va­e­ret ud­sat for bomb­nin­ger af de­res hjem, mord­trus­ler mod dem og de­res fa­mi­li­er og har va­e­ret ud­sat for ek­strem fjendt­lig­hed på vej her­til. Så de har va­e­ret tak­nem­me­li­ge, når de har mødt folk, der ik­ke ser dem som et pro­blem. Og hvis det at hja­el­pe de men­ne­sker er at bry­de loven, er det ik­ke mig el­ler an­dre, der bry­der den, som gør no­get for­kert. Det er loven, der er for­kert.

del af Na­to og har va­e­ret med til at be­gyn­de en del kri­ge. Vi har di­rek­te og in­di­rek­te haft en fin­ger med i spil­let i en ra­ek­ke af de kon­flik­ter, der gør, at folk flyg­ter fra ver­dens bra­end­punk­ter. Det er hyk­le­risk, at po­li­ti­ker­ne nu ik­ke vil hja­el­pe de men­ne­sker, som kon­flik­ter­ne har gjort til flygt­nin­ge. Jeg fryg­ter og­så, at der op­står en do­mi­no­ef­fekt, hvis Dan­mark og an­dre lan­de la­ver lig­nen­de til­tag. For det vil pres­se men­ne­sker på flugt ud på far­li­ge­re rej­se­ru­ter og i ar­me­ne på men­ne­sker og men­ne­skes­mug­le­re, der ik­ke har de bed­ste hen­sig­ter.

er i en me­get pres­set si­tu­a­tion. Sve­ri­ge er de­ci­de­ret ved at bry­de sam­men. Det er der­for, sven­sker­ne ind­fø­rer kon­trol­len i dag. Min op­for­dring til den dan­ske re­ge­ring er helt klar: At man føl­ger svensk ek­sem­pel og ind­fø­rer kon­trol ved de dan­ske gra­en­ser, som er end­nu grun­di­ge­re end den i Sve­ri­ge. I vo­res na­bo­lan­de og i EU er der ten­dens til, at man ska­er­per kon­trol­len ved gra­en­ser­ne. Det be­ty­der, at Dan­mark kan en­de i en me­get sår­bar si­tu­a­tion, hvor vi bli­ver en­de­sta­tio­nen for tu­sin­der og at­ter tu­sin­der af mi­gran­ters vej mod Sve­ri­ge el­ler an­dre skan­di­na­vi­ske lan­de. Man skal ha­ve iden­ti­fi­ka­tions­pa­pi­rer og visum for at kun­ne kom­me ind i Dan­mark. Jeg ser det der­for som di­rek­te uansvar­ligt, hvis vi ik­ke ge­nind­fø­rer gra­en­se­kon­trol­len her.

SVE­RI­GE OG SKAN­DI­NAVI­EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.