Nu står sla­get om åb­ne gra­en­ser

BT - - DEBAT -

Re­ge­ring har i no­gen tid set hen til da­to­en 4. ja­nu­ar med stor be­kym­ring. For fra i dag be­gyn­der Sve­ri­ge at gen­nem­fø­re kon­se­kvent id-kon­trol af til­rej­sen­de fra Dan­mark. Det be­ty­der, at flygt­nin­ge/ im­mi­gran­ter vil op­hø­re med at sø­ge asyl i Sve­ri­ge. Med­fø­rer det, at fle­re i ste­det sø­ger asyl i Dan­mark? Det skal den­ne ’stres­stest’ af dansk asyl­po­li­tik nu af­kla­re. Kon­se­kven­sen bli­ver må­ske, at re­ge­rin­gen ko­pi­e­rer Sve­ri­ge og ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol. Spørgs­må­let er, om det så fø­rer til fle­re el­ler fa­er­re flygt­nin­ge. ’GRA­EN­SE­KON­TROL’ OP­FAT­TES AF man­ge som en ef­fek­tiv prop for flygt­nin­ge­strøm­men. Re­a­li­te­ten er dog, at flygt­nin­ge ved gra­en­se­kon­trol bli­ver mødt med spørgs­må­let: Hvad vil du her? Hvis sva­ret er ’sø­ge asyl’, så bli­ver en asylsag åb­net, da Dan­mark er for­plig­tet til at gø­re det på grund af de kon­ven­tio­ner, som vi har til­t­rå­dt. Ved øv­ri­ge svar f.eks. ’gen­nem­rej­se til Sve­ri­ge’, så bli­ver ved­kom­men­de sendt til­ba­ge til Tys­kland. Set med sven­ske bril­ler vil dansk gra­en­se­kon­trol va­e­re det bed­ste, der kan ske, for så kom­mer der ik­ke fle­re flygt­nin­ge til Sve­ri­ge via Dan­mark. AN­TAL­LET AF ASYLAN­SØ­GE­RE er fal­det i den se­ne­ste tid. Spørgs­må­let er, om det tal sti­ger ef­ter i dag? Svensk id-kon­trol for­hin­drer sta­dig­va­ek ik­ke asyl­sø­ge­re i at kom­me til Sve­ri­ge for at sø­ge asyl. Kun dem uden id af­vi­ses. Men sker der så en op­hob­ning af asylan­sø­ge­re uden id i Dan­mark? Sva­ret på det spørgs­mål vil for­ment­lig af­gø­re, om re­ge­rin­gen ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol i lø­bet af det na­e­ste par uger. PRI­SEN FOR GRA­EN­SE­KON­TROL bli­ver ta­bet af den åb­ne gra­en­se sy­d­over. Det vil utvivl­s­omt ska­be sto­re pro­ble­mer for tra­fik­ken og på sigt for sam­hand­len og in­te­gra­tio­nen, li­ge­som det fra i dag er re­a­li­te­ten i Øre­sunds­re­gio­nen. STATS­MI­NI­STE­REN VARS­LE­DE I sin nytårs­ta­le, at gra­en­se­kon­trol kan bli­ve re­sul­ta­tet, hvis Dan­mark bli­ver en asyl­sø­ger­mag­net som føl­ge af ska­er­pet svensk id-kon­trol. Re­ge­rin­gen har stram­met reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger, mu­lig­he­den for at få asyl og un­der­hold mv. Så er Dan­mark i flygt­nin­ge­nes øj­ne et slar­af­fen­land sam­men­lig­net med Tys­kland? SVA­RET PÅ DET spørgs­mål af­gør ska­eb­nen for re­ge­rin­gens hid­ti­di­ge - må­lt på det re­la­tivt la­ve asyl­sø­ger­tal suc­ces­ful­de po­li­tik med åb­ne gra­en­ser og stram­me asyl­krav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.