Ro­berts sto­re ud

BT - - NYHEDER -

di­stan­ce. I dag har han - i sel­skab med tra­e­ne­ren, der skal hja­el­pe ham frem til mål­stre­gen - svedt de før­ste drå­ber af man­ge. God­kendt af la­e­gen »Min målsa­et­ning er at kom­me i så god fy­sisk form som over­ho­ve­det mu­ligt,« si­ger Ro­bert Han­sen, der i et styk­ke tid har set sig varm på at sa­et­te alt ind på et mo­tions-pro­jekt.

Nu har han ti­den til det. Og la­e­gen har god­kendt ide­en.

»Jeg sy­nes tit, der går en halv ti­me med at kuk­ke­lu­re og snak­ke med folk, når jeg selv tra­e­ner. Nu vil jeg ger­ne ta­ge det skrid­tet vi­de­re og gå fuldt ind i det. Det bli­ver vildt spa­en­den­de - at kom­me ud, hvor jeg ik­ke har va­e­ret før,« si­ger Ro­bert Han­sen.

Den 36-åri­ge sku­e­spil­ler lig­ner sig selv. Som fle­re ge­ne­ra­tio­ner af fa­mi­li­en Dan­mark har la­ert at ken­de ham, si­den gen­nem­brud­det med ‘Anja og Vik­tor’-fil­me­ne i 1999. Med smile­hul­ler­ne og det vel­kend­te mel­lem­rum mel­lem ta­en­der­ne.

Men der er sket me­get si­den den­gang. Jeg har fand­me va­e­ret hel­dig. Jeg har få­et mu­lig­he­den for at kom­me til­ba­ge Sid­ste for­år - i slut­nin­gen af april - ka­em­pe­de han for sit liv. Her blev han kørt på Rigs­ho­spi­ta­let med et il­de­be­fin­den­de midt un­der en Dir­ty Dan­cing-fo­re­stil­ling i Ti­vo­li.

På ho­spi­ta­let op­da­ge­de de en fla­en­ge i hans krans­pulsåre. En til­stand hver tred­je dør af. En af lan­dets før­en­de hjer­te­spe­ci­a­li­ster ope­re­re­de ham i ot­te lange timer. En af de største og mest ri­si­kab­le ope­ra­tio­ner, man kan gen­nem­gå.

De gav ham en ny hjer­te­klap og en pro­te­se - et for­sta­er­ken­de rør - om­kring krans­pulsår­en i bryst­kas­sen. Da han våg­ne­de, hav­de han slan­ger ud af bå­de mund og ma­ve. Det blev ind­led­nin­gen til en lang kamp for at kom­me til­ba­ge. Med grad­vis genop­tra­e­ning. En kamp, Ka­nal 4 har fulgt ta­et med et ka­me­ra­hold, og som bli­ver sendt til for­å­ret.

»Jeg har of­te va­e­ret på vej til Rigs­ho­spi­ta­let, for­di jeg syn­tes, mit hjer­te op­før­te sig ma­er­ke­ligt,« for­tal­te han til BT i ok­to­ber.

»Jeg har fand­me va­e­ret hel­dig. Jeg har få­et mu­lig­he­den for at kom­me til­ba­ge,« sag­de han den­gang.

I dag ‘klik­ker’ den nye hjer­te­klap. Han kan ma­er­ke den igen­nem tø­jet. Men bort­set fra det, så har han få­et grønt lys til at le­ve sit liv.

»Jeg må ik­ke løf­te de tun­ge­ste va­eg­te. Men i for­hold til løb el­ler cyk­ling, så er der ik­ke no­get at va­e­re ban­ge for. Så la­en­ge jeg he­le ti­den selv ma­er­ker ef­ter, sy­nes min la­e­ge, at pro­jek­tet her er en god idé,« si­ger Ro­bert Han­sen.

Kø­re­pla­nen er klar. I lø­bet af de kom­men­de måneder vil tra­e­nings­eks­pert Tanja Hul­ten­gren Lars­son co­a­che Ro­bert Han­sen frem til de 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.