For­dring

BT - - NYHEDER -

km løb, 60 km cyk­ling og de af­slut­ten­de 10 km løb - og gi­ve bå­de ham og la­e­ser­ne mas­ser af go­de råd med på vej­en. Kon­di­tio­nen skal for­bed­res »Det po­si­ti­ve er, at Ro­bert Han­sen al­le­re­de tra­e­ner selv. Lø­be­sti­len ser okay ud på lø­bebån­det. Der, hvor vi skal byg­ge på, er, at han ik­ke har va­e­ret vant til at va­e­re i gang i la­en­ge­re tid. Hans kon­di­tion skal for­bed­res, men det er ele­men­ta­ert og nemt at aen­dre på,« ly­der dom­men fra Tanja Hul­ten­gren Lars­son.

Ro­bert Han­sen forta­el­ler, at han gla­e­der sig til at la­e­re ‘en hel mas­se’ om run-bi­ke-run-sporten in­den den 8. maj.

»Det er klart, at min syg­doms­hi­sto­rie spil­ler ind. Det er i mi­ne tan­ker. Men egent­lig hand­ler det om, at jeg ba­re ger­ne vil smi­de nog­le ki­lo og kom­me i sinds­syg god form,« si­ger Ro­bert Han­sen og smi­ler.

»Jeg ved, at det va­ske­bra­et er de­r­in­de et sted.« Nu tra­e­ner Ro­bert Han­sen for at kom­me i siv livs fy­si­ske form. Til maj - knap et år ef­ter ulyk­ken - vil han gen­nem­fø­re Powerman Den­mark i Kø­ben­havn, der sam­ti­dig fun­ge­rer som EM i ud­hol­den­heds­spor­ten du­at­lon. Her skal han lø­be 10 km, cyk­le 60 km og til sidst at­ter lø­be 10 km. Hu­man­fy­si­o­log og per­son­lig tra­e­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son gu­i­der Ro­bert Han­sen fra pa­tient til powerman. Det­te er ka­pi­tel 1 i se­ri­en. Til for­å­ret sen­der Ka­nal 4 des­u­den en repor­ta­ge­se­rie, der vi­ser, hvor­dan Ro­bert Han­sen fandt til­ba­ge til li­vet fra ho­spi­tals­sen­gen.

I for­å­ret 2015 sva­e­ve­de sku­e­spil­le­ren Ro­bert Han­sen mel­lem liv og død, ef­ter han faldt om med en fla­en­ge i krans­pulsår­en. La­e­ger­ne for­sta­er­ke­de hans pulsåre i bryst­kas­sen med en pro­te­se og gav ham en ny hjer­te­klap.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.