Slip din sukkertrang I HJEM­MET I SU­PER­MAR­KE­DET

BT - - NYHEDER -

1. Spis mad på en min­dre tal­ler­ken, så spi­ser du min­dre, og vi over­spi­ser ik­ke. Vi er op­dra­get til at spi­se op, og vi glem­mer at ma­er­ke ef­ter, hvor­når vi er ma­et­te. Vi lyt­ter ik­ke ef­ter krop­pens sig­na­ler. 2. Gem slik­ket va­ek. Vi spi­ser me­re slik, når det er syn­ligt, end hvis det er gemt af vej­en. 3. Pla­cer sun­de mad­va­rer i øjen­høj­de, for vi spi­ser det, vi ser først.

4. Di­ne ska­be skal in­de­hol­de små skå­le. 5. Skyl frugt og grønt og op­be­var det i frost­po­ser el­ler kla­re bøt­ter, så det fri­ster mest mu­ligt. Pla­cer det ger­ne på de mid­ter­ste hyl­der i øjen­høj­de.

6. Om­pak mad­va­rer i po­r­tions­stør­rel­ser. 7. Por­tions­an­ret i køk­ke­net - med­bring kun sa­la­ten på bor­det.

8. Frys even­tu­el­le re­ster ned med det sam­me. 9. Spis altid på en tal­ler­ken. Mad­hukom­mel­sen styr­kes, og det gi­ver en me­re pra­e­cis for­nem­mel­se af, hvor me­get du har spist. 10. Til­be­red pra­e­cis den ma­eng­de mad, du skal spi­se, så re­ster und­gås. 11. Va­elg hø­je og slan­ke glas, når du vil spa­re på kal­o­ri­er­ne. Bre­de glas får os til at ha­el­de me­re op, så vi drik­ker me­re.

1. Spis ik­ke stå­en­de. 2. Plan­la­eg dagens må­l­ti­der og fore­byg la­ek­ker­sult. Med­bring evt. grønt­sags­sta­en­ger el­ler nød­der hjem­me­fra.

3. 4. Kend di­ne ud­for­drin­ger i kan­ti­nen. Be­gynd med at tag grønt­sa­ger på tal­ler­ke­nen, så du und­går ik­ke at ha­ve plads til det til sidst. 5. Man­ge fø­ler sig stres­set på ar­bej­det, men lad ik­ke stres­sen sty­re di­ne mad­valg. Det kan få dig til at ty til hur­tig ma­et­hed med slik el­ler an­dre sø­de sa­ger. 1. Plan­la­eg din ind­køb­s­tur. Lav en ind­købs­li­ste på for­hånd, så du und­går im­pulsi­ve køb. 2. Gør ind­køb­s­tu­ren kort: Jo la­en­ge­re tid, du er i su­per­mar­ke­det, des me­re kø­ber du ind. 3. Køb ger­ne stort ind 1-2 gan­ge om ugen. Fa­er­re tu­re re­du­ce­rer ri­si­ko­en for fri­stel­ser. 4. Und­gå at hand­le på tom ma­ve. Er du sul­ten, kø­ber du me­re us­undt. Evt. kan du bru­ge mint-tyg­ge­gum­mi, da det får dig til at glem­me sma­gen af sødt. 5. Kur­ven el­ler vog­nens stør­rel­se af­gør, hvor me­get du kø­ber ind. Når kur­ven er fyldt, mi­ster vi ly­sten til at la­eg­ge fle­re va­rer i.

6. Gør det til en va­ne at be­gyn­de i grønt­af­de­lin­gen. 7. Køb ger­ne ind ale­ne. Jo fle­re I er af­sted, des me­re stres­set bli­ver si­tu­a­tio­nen. 8. Va­er op­ma­er­k­som på fø­de- og drik­ke­va­rer i sto­re em­bal­la­ger. Det er ik­ke altid, at sto­re pak­ker be­ty­der sto­re be­spa­rel­ser. Der­for er det en god ide at tjek­ke ki­l­op­ri­sen. 9. Pas på de gu­le til­bud­s­skil­te. Når vi ser de far­ve­ri­ge skil­te, for­ven­ter vi in­stink­tivt, at der er sa­er­li­ge til­bud. 10. Kig din kurv grun­digt igen­nem, in­den du går til kas­sen. Har du ta­get no­get i kur­ven, som du godt kun­ne und­va­e­re, el­ler som ik­ke er på li­sten?

11. Nud­ging kan ik­ke aen­dre ly­sten til suk­ker el­ler ly­sten til at sa­et­te sig i so­fa­en

Be­tal kon­tant, når du kø­ber slik og an­dre sø­de sa­ger.

Du spi­ser det, der er på dit skri­ve­bord. Stil der­for frug­ten i syns­fel­tet og sa­et vand­fla­sken ved si­den af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.