Borg­me­ster dra­ebt ef­ter én dag i job­bet

BT - - NYHEDER -

LIKVIDERET Den net­op til­t­rå­d­te borg­me­ster i by­en Te­mixco, Gi­sela Mo­ta, er ble­vet skudt og dra­ebt i sit hjem. Det op­ly­ser gu­ver­nø­ren i del­sta­ten Mo­re­los Gra­co Ra­mi­rez i en be­sked på Twit­ter.

Gi­sela Mo­ta over­tog of­fi­ci­elt borg­mester­kon­to­ret i den me­xi­can­ske by Te­mixco 1. ja­nu­ar. Da­gen ef­ter mi­ste­de hun li­vet.

Bag dra­bet står an­gi­ve­ligt fi­re be­va­eb­ne­de ma­end, der af­fy­re­de skud­de­ne i Mo­tas hjem, skri­ver avi­sen El Uni­ver­sal. To an­holdt - to skudt Det lo­ka­le po­li­ti har ef­ter­føl­gen­de an­holdt to for­mode­de ger­nings­ma­end, mens to an­dre er ble­vet dra­ebt af po­li­tiets skud, ly­der det iføl­ge Reu­ters i en skrift­lig er­kla­e­ring fra Mo­re­los’ an­kla­ger­kon­tor.

Den skrift­li­ge med­del­el­se kom­mer ik­ke med yder­li­ge­re in­for­ma­tio­ner om an­gre­bet.

Ad­skil­li­ge borg­me­stre blev dra­ebt sid­ste år. I man­ge til­fa­el­de stod kri­mi­nel­le ban­der in­vol­ve­ret i narko­han­del bag. Dra­be­ne ske­te sa­er­ligt i lo­kal­sam­fund, hvor narkokri­mi­na­li­te­ten er ban­der­nes pri­ma­e­re ind­ta­egtskil­de, skri­ver Reu­ters.

Te­mixco lig­ger cir­ka 100 ki­lo­me­ter syd for Me­xi­co Ci­ty. By­en har et ind­byg­ger­tal på cir­ka 100.000 men­ne­sker.

Te­mixco kaemper li­ge som man­ge an­dre me­xi­can­ske by­er med om­fat­ten­de narkokri­mi­na­li­tet. Mo­ta hav­de i sin valg­kamp svo­ret, at hun vil­le ryd­de op i by­ens narko­kar­tel­ler, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Narkokri­mi­na­li­tet Del­sta­ten Mo­re­los er ge­ne­relt pra­e­get af or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet med rød­der i narko­han­del. Sta­ten har va­e­ret en af de hår­dest ram­te, når det ga­el­der kid­nap­nin­ger og drab i for­bin­del­se til narkokri­mi­na­li­te­ten.

33-åri­ge Gi­sela Mo­ta har tid­li­ge­re va­e­ret med­lem af Me­xi­cos kon­gres og var med­lem af et ven­stre­o­ri­en­te­ret par­ti.

Fle­re end 100.000 men­ne­sker er på land­s­plan i Me­xi­co ble­vet dra­ebt el­ler er for­s­vun­det i lø­bet af det se­ne­ste år­ti.

Pra­esi­dent En­rique Pe­na Nie­to, der blev valgt i 2012, har lo­vet at slå hårdt ned på pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.